Konyv: A Crowley tarot diohejban


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 847964761
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,79

MAGYARÁZAT:

Mi a tarot? A tarot ejtsd: taro egy régi időkből fennmaradt kártyajá- ték, amelyet lapjainak spirituális kifejezőereje miatt legké- sőbb a XVIII. A tarot — sok más régi jóslási módhoz hasonlóan — azok- hoz a rendszerekhez tartozik, amelyek nagy jelentőséget tulajdonítanak a véletlennek. Megjelenése előtt az emberek a kiszá- míthatatlan, előre nem látható eseményekben az isten ek tevékenységét látták. Pontosan e tény képezi a legtöbb jóslási módszer alapját: az adott pillanatban fennálló jelképrendszerből jelen esetben kártyakonstellációból kiolvasható annak a pillanatnak a jelentése, a minősége, amely természetesen nemcsak a kár- tyában, hanem minden egyébben is megmutatkozik.

A kártyalapok különösen a Nagy Arkánum lapjainak szimbólumai archetipikus képek: a szavakkal kifejezhető vagy ésszel felfogható világon túli összefüggésekre mutat- nak rá. Aki ezeket az összefüggéseket képes átlátni, meg- érti az emberi személyiség fejlődésének egyetemes útját, és e tudással felismeri az élet céljának és értelmének mélyebb rétegeit. Ez azonban a legke- vésbé sem csorbítja a kártyák üzenetének tartalmát és jelen- tőségét. A tarot üzenete olyan, mint egy bölcs öregember tanácsa — célszerű ugyan komolyan venni, megszívlelni, de a döntést mégis magunknak kell meghoznunk.

Ahogyan a bölcs tanácsadóra, úgy a kártyára sem hárítható át életünk felelőssége. Egyes feltételezések szerint a kártyák Indiából vagy Egyiptomból származnak, mások Marokkóban és általában az iszlám vi- lágban keresik gyökereit. Sokan egyetértenek abban, hogy a cigányok közvetítésével került végül Európába. A legutób- bi évszázadban az isztambuli Topkapi palotában találtak a XIV. E lapokon jelenik meg először az a négy szín, amely máig is jellemzi a tarot- illetve játékkártyákat.

Egy sajátos elgondolás szerint a tarot az egyiptomi misz- tériumokba beavatott Mózes közvetítésével került Paleszti- nába, Izrael népének kivonulásakor. Ott azután némikép- pen összemosódott a zsidók titkos és misztikus tanításával, a kabbalával, amely világképét a héber ábécé 22 betűjének szimbolikus értékére építi. Ez könnyen összefüggésbe hoz- ható a kártya Nagy Arkánumával, amelynek 22 lapja szintén a világot, azon belül is az emberi életút 22 stádiumát jelké- pezi. A tarot-t a neve alapján is gyakran összefüggésbe hoz- zák Mózes öt könyvével, az Ószövetség elején álló Tórával is, noha a tarot szó valószínűleg francia eredetű: a XVI.

Számos jel utal arra, hogy a tarot hosszú ideig csupán játékkártyaként volt ismert. Jóslásra csak től, An- toine Court de Gébelin francia tudós felfedezése nyomán kezdték használni. Gébelin ugyanis a kártyák motívumai- ban szimbolikus nyelvet vélt felfedezni: egy ősidőkből ránk hagyományozódott bölcsesség könyvét. Ez volt a rejtélyes kártyaszimbolika ezoterikus tanának és orákulumként való használatának kiindulópontja. Ettől kezdve egyre nőtt a ta- rot iránti érdeklődés, s a kártyáknak számos variációja lá- tott napvilágot.

A reneszánsz korból számos tarot-szerű kártyalap maradt ránk, ám ezek alkotóit sajnos nem ismerjük. Az első ismert tarot-festő művész egy olasz mester volt, aki VI. Károly francia király megrendelésé- re készített tarot-kártyát. A tarot mai, jellegzetes formáját a XVI. Lapjai számot és nevet kaptak, habár a Kis Arkánum számozott, négy színre osztható lapjain még nem szerepeltek olyan jelentéssel bíró ábrázolások, mint a mai kár- tyalapokon.

Mintázatuk a mai játékkártyákéhoz hasonlított: a lapok az egyes színeknek megfelelő szimbólumok számát ábrázolták, akárcsak ma a káró hármas vagy a makk hetes. A kártya-orákulum válaszainak értelmezéséhez ezért komoly szimbolikai és számmisztikai ismeretekre volt szükség. Forradalmi változást jelentett a tarot világában ben az illusztrált Kis Arkánummal megjelenő Rider—Waite tarot Arthur E.

Waite és Pamela C. Smith munkájaamely egy- szerű, mégis mély jelentést hordozó képekkel segítette a 78 kártyalap titokzatos világának megértését. Sokkal bonyolultabb képi világgal gazdagította a tarot szimbolikáját az Aleister Crowley nevével fémjelzett, Lady Frieda Harris által megfestett kártya, amelynek lapjai a medi- terrán kultúra, a kelták és különösen az óegyiptomi mitológia hagyományaiból, valamint a mágiából, az asztrológiából, az alkímiából és a héber kabbalából származó szimbólumokat sorakoztatnak fel.

Akadnak közöttük művésziek, mint Sal- vador Dalí világhírű kártyacsomagja vagy a Klimt és Botticelli festményeit alapul vevő kártyák, de vannak szép számmal olyanok is, amelyeknek színes képei semmiféle valódi tartal- mat nem hordoznak. Lapjait két csoportra oszthatjuk: a 22 Nagy és az 56 Kis Arkánumra. A Nagy Arkánum számozott és névvel ellátott lapjain egyedi motívumok láthatók, ame- lyek nem ismétlődnek, hanem meghatározott sorrendben követik egymást.

A Kis Arkánum ezzel szemben négy színcsoportból áll, csoportonként egy-egy ászt, 2-től ig számozott lapo- kat, valamint négy-négy udvari lapot: hercegnőt, herceget, királynőt és lovagot, tehát színenként 14 lapot tartalmaz. E négy jelkép eredetét sok- féleképpen magyarázzák. Összefüggésbe hozzák őket a kö- zépkor négy társadalmi rétegével, a kelták négy szent hatal- mi jelvényével, az indiai istenek jelképeivel, de mindenek- előtt a klasszikus négy elemmel.

Tarot Francia Magyar Társadalmi Kelta Klasz- Polaritása kártya kártya rétegek hatalmi szikus jelvények elemek Botok treff makk parasztok lándzsa tűz férfias Kardok pikk zöld katonák kard levegő férfias Kelyhek kőr piros papok kehely víz nőies Korongok káró tök kereskedők üst föld nőies. Az, hogy a Nagy és a Kis Arkánum lapjai eredetileg is összetartoztak-e, vagy csak az idők folyamán kerültek egy- más mellé, ugyanolyan bizonytalan, mint a kártya eredete.

A tarot mint rendeltetésünk tükre A 22 Nagy Arkánum rendelkezik a legerőteljesebb energiakisugárzással. A közülük húzott lap adja a feltett kérdésre a legmélyrehatóbb választ. Mindig egy magasabb rendű témára utalnak, ami nem csupán a jelen pillanatra vonatkozik, hanem általános jelentősége van.

Minden lapja egy-egy igazi életfeladat. Egyrészt jelölhet olyan belső, lelki archetípusokat, amelyek mindenkiben benne vannak, elő- térbe helyezhetők és aktiválhatók. De utalhat életünk valós személyeire is, ha indítékaink egy vagy több személyre vo- natkoznak. Az udvari kártyák fontosságuk szerint közvetlenül a Nagy Arkánum lapjai után következnek. Elsősorban kap- csolatokra és találkozásokra utalnak. Másrészt személyisé- günk különböző vonásait fejezik ki.

Jelezhetnek egy komoly életfeladatot vagy egy új életszakaszt is. A Kis Arkánum lapjai elsősorban konkrét, aktuális és át- meneti helyzetekre, ránk ható eseményekre vagy hatásokra utalnak. Ha karmikus szempontból vizsgáljuk meg a külső eseményeket, azok is mindig saját cselekedeteinkből ered- nek.

Szimbólumok sokaságát egyesíti képeiben: az asztrológiát, a numerológiát és a vizualizációt kapcsol- ja össze különböző filozófiák szimbolikájával. Lady Frieda Harris angol művésznő, egyiptológus festette meg a híres. A csoport ragyogó elméjének célja többek között a nyu- gati társadalmi rendszernek a szimbólumok megismerteté- se útján történő megváltoztatása volt.

Waite inkább jelenkori szimbólu- mokat választott tarot-jához, míg Crowley úgy döntött, a legősibb gyökerekhez nyúl vissza. A sorozat képei Frieda Harris és Aleister Crowley talál- kozásának köszönhetőn ilyen különlegesek. Harris csak úgy volt hajlandó megalkotni a képeket, ha Crowley eközben nincs jelen, és nem bonyolódik fekete mágia jellegű prakti- kákba. A férfi abban a reményben egyezett ebbe bele, hogy Harris néhány hónap alatt elkészül a munkával.

Frieda vé- gül 5 évig — dolgozott a képeken. Frieda Harris az ábrák megrajzolása során Crowley váz- lataira és leírásaira támaszkodott. Bár maga nem volt túl já- ratos a tarot-ban, szerteágazó ismeretei és intuíció messze- menően segítették és kiegészítették a képekről alkotott el- képzeléseit.

A festmények tudásáról és a szimbólumok mély ismeretéről vallanak. A 78 kártyán mintegy szimbó- lumot használt fel. Egy-egy kártyát olykor újrafestett, míg végül elégedett lett az eredménnyel. Ennek a ténynek kö- szönhetjük a Három Mágust, mely tól kezdve kerül kiadásra.

Ez két további kártyaterv, melyet Fridea Harris a Crowley által hitelesített példányokon kívül készített. Életében sem Crowley meghalt bensem Harris meghalt ben nem adta ki a kártyákat. A Harris ál- tal készített képeket csak ben fényképezte le és hozta nyilvánosságra Grady L. McMurtry őrnagy. A ma haszná- latos kártyacsomag ebben a formában ben jelent meg. A 22 Nagy Arkánum az ember személyiségének összetevő- it, vagy ha úgy tetszik, az emberi életút állomásait jelképe- zi olyan archetipikus ős- képekkel, amelyek szimbolikus voltuknál fogva minden szónál mélyebben hatnak a lélek- re és a szellemre.

Miként az ember teljességét, úgy Platón szerint az emberi lelket is három részre oszthatjuk: 1. Az I-től V-ig számozott lapok a hatalom megtestesülései, kezdve A Mágussal, az utolsók közt a legutolsóval, a hazug- gal, a csalóval. A földi hatalmakat A Szeretők lapján Ámor ábrázolja. Itt kell eldönteni, hogy az erényé-e az első hely. A Diadalszekéren, a kocsihajtó helyén már az indulatlélek készít elő a második szintre. A Szerencse magaslatán és mélységeiben megtanul- juk kifejleszteni magunkban az olyan minőségeket, mint Az Egyensúly, A Vágy és A Művészet.

A XV-től XXI-ig számozott lapok között Az Ördög azt mutatja meg, hogy nem jutunk célhoz, ha az ő ösztönzésé- nek engedünk, és a dicsőségre törekszünk. A Torony lapján elér és szabaddá tesz Isten kegyelme, mi pedig egy fordulat- tal kiszakadhatunk az első két lélek halálos öleléséből. Az egyre világosodó lapok Csillag, Hold és Nap Platónnak az igazság és a szépség, valamint a fény keresése közötti ana- lógiájára emlékeztetnek.

Az Univerzum lapján megszaba- dulunk apró-cseprő vágyaink az ösztönlélek zsarnoksága alól és akaratunk érvényesítésének semmisségétől, még ha az események fordulatai felett nincs is uralmunk indulat- lélek. Ha idáig eljutottunk, képesek leszünk felismerni és elismerni az isteni rendező elvet amelyet a kártya Isten női oldalával ábrázolsőt, az idő és a halál felett is uralmat nye- rünk.

A Crowley tarot új nevet adott a Nagy Arkánum néhány lapjának. Egy további változtatás, hogy a Crowley tarot-ban más az Udvari Kártyák elnevezése. Különlegesség még, hogy a Crowley tarotban a Kis Ar- kánum mindegyik lapja egy-egy nevet visel. Érdemes azon- ban nemcsak a lapok nevére, hanem a kártyákon található szimbólumokra is figyelni.

A Bolond. A Bolond a kezdet és a vég lapja egyszerre. Isten szellemé- nek első teremtési impulzusát jelképezi, maga a kártya pedig az isteni teremtési terv forgószínpadát, amely a Semmi és a Létezés érintkezési pontján lebeg.

Egy új életszakaszt szim- bolizál, egy olyan csírát, amely már sejti, hogy benne rejlik a kifejlett virág, csak még időre van szüksége, hogy kibonta- koztassa. A Bolond a még kialakulatlan állapotot, a kezdeti teljességet vagy a kezdetek előtti állapotot jelképezi. A kártya arra utal, hogy gyermeki csodálkozással, elvárások és előze- tes ismeretek nélkül lépünk az új életszakaszba.

A Bolond gondtalansága a gyermeki lélek bizalmának felel meg, amely még emlékszik a kozmikus törvényekre, és nem racionális módon akarja megismerni a világot. A Bolond megmutatja a belső szabadság lehetőségét, amely még a bolond közis- mert szabadságán is túltesz. A Bolond függetlensége a fel- nőtté válás fokáig, a megvilágosodott tudatig terjed. Az út célja a forráshoz való visszatérés, de mégsem kerülhetjük el rövidítésekkel a fáradságos kerülőutakat.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url.

A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A Crowley tarot dióhéjban - kártyával Útmutató könyv és kártyacsomag. Schneider Marita. Prudovits Edina. Juhász Gabriella. Előszó Tovább. Előszó Vissza.

Fülszöveg Aleister Crowley, az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb mágusa saját tarot-változatot hozott létre, mely stuktúrájában és értelmezésében némileg eltér a hagyományos tarot kártyáktól. A Lady Frieda Harris képzőművész által megalkotott grafikák színvilágukban és szimbolikájukban egyaránt egyediek, ugyanakkor a megértés kulcsai, hiszen minden rajtuk található elem szimbolizál valamit a kártya tartalmából.

A Crowley-Thoth tarot az asztrológiát, a numerológiát és a vizualizációt kapcsolja össze különböző filozófiák szimbolikájával. Az egyes lapok leírása mellett a könyv kulcsot ad a kártyalapok sokszínű szimbolikájának értelmezéséhez, legyen szó akár a hivatásunkról, párkapcsolatunkkal vagy általános témákkal kapcsolatos kérdésekről, és azt is megtudhatjuk, hogy az adott lap kvintesszenciája milyen tanácsot közvetít számunkra.

Fülszöveg Kép Elrejtés. Schneider Marita Schneider Marita műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Bioenergetic Kiadó. Színes illusztrációkkal.