Konyv: A tortenelem segedtudomanyai


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 397061811
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,77

MAGYARÁZAT:

Ezenkívül külön figyelemben részesíti a középkori Európa különböző történeti régióit s az azokban kialakuló sajátos fejlődési modelleket. A hiánypótló mű hét fejezetben tárgyalja a középkori Európa történetét, melyhez reprezentatív bibliográfiai tájékoztató, forráskiadvány- és szakirodalmi apparátus járul, továbbá egy körülbelül tételből álló glosszárium, amely egy-egy bekezdésben, lexikon-szócikkszerű tömörséggel magyarázza a fontosabb történeti fogalmakat, szervezeteket, bemutatja a jelentős személyeket, forrásműveket.

A könyvet táblázatok, térképek, uralkodólisták és genealógiák egészítik ki. A kötetet részletes történeti kronológia teszi teljessé. Mircea Eliade az első, aki ezt az igen összetett jelenséget egységes egészként kezelte és illesztette az általános vallástörténet keretei közé. Eliade bemutatja a sámánná válás lépcsőfokait, a különféle beavatási technikákat, a szibériai, az indoeurópai, az észak- és dél-amerikai, az indonéz, az óceániai samanizmust, a sámánszimbolikát, valamint a kapcsolódó mítoszokat és rítusokat.

A magyar olvasó gyakran találkozhat ismerős motívumokkal, hiszen a mi sámánunk, a táltos alakja és szimbolikája sokáig elevenen élt a néphagyományban. A kötetet Hoppál Mihály utószava zárja, összefoglalva az as, bővített francia kiadás megjelenése óta eltelt időszak kutatási eredményeit.

Új könyvét, amely az első kiadása óta eltelt rövid idő alatt is világsikernek bizonyult, ez a tény teszi egyedülállóvá: a kevés számú Európa-történet közül az egyetlen, amelyik a szokásos féloldalassággal nem Nyugat-Európával azonosítja Európát, hanem Kelet-Európa beható ismeretében az egész Európáról ír. A szerző szemlélete mérsékelt liberálisként jellemezhető. A könyv Európa földrajzi és etimológiai körülhatárolásától, majd az antik kezdetektől egészen ig követi végig a történetet.

Az élvezetes stílusú, történésztől szokatlanul jó humorú narratíva közé ékelte Davies nagy újítását: egy- maximum kétoldalas úgynevezett kapszulát, keretes szöveget, amelyek a legváltozatosabb témájú mini kultúrtörténeti esszék. A szöveget rendkívül gazdag képzőművészeti illusztrációk és közel oldalnyi, változatos műfajú mellékletek térképek, grafikonok, táblázatok, családfák, írásminták stb.

A mű nemcsak az eddigi legjobb tankönyv a témában, amelyet minden gimnazista és bölcsészhallgató kötelező olvasmányként forgathat, hanem ide-oda lapozgatható, "kiolvashatatlan" könyv is. E - ma már könyvritkaságnak számító - kötetében dolgozta ki a pogány magyarok ősvallása rekonstrukciójának alapjait.

Részletekbe menően hasonlította össze a szibériai samanizmust a magyar néphit táltos-hiedelemkörével, és ennek alapján állapította meg a rokonságot. Arra a következtetésre jutott, hogy a honfoglaló magyarság hitvilága közel állt a szibériai sámánok világképéhez. Reprint kiadásunkban Hoppál Mihály tollából értékes elemzés olvasható Diószegi Vilmos fáradhatatlan kutatómunkájáról és műveinek utóéletéről.

A kötet nélkülözhetetlen, klasszikus olvasmány azok számára, akik a magyarság régi pogány hitvilágával és mitológiájával akarnak foglalkozni. A tanulmányok többsége amolyan bevezetés; leginkább azzal a céllal íródtak, hogy felidézzenek néhány régebbi, de mostanában elhanyagolt problémát, és új vagy kevésbé ismert szemszögből újra fölelevenítsenek jól ismert vitákat: A világ, a város, a ház; A halál mitológiái; Az okkult és a modern világ; stb.

Nyilvánvaló, hogy az utolsó fejezet, a Lélek, fény és mag bizonyos mértékig ellenpontozza a többi tanulmányt. Ez egy tudós folyóirat számára készült, néhány kevésbé ismerős kultúrából származó dokumentumot vonultat fel, kiadós bibliográfiával. E két dátum között - a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére - a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg.

Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait.

A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország közti történetéről.

A pénz minden nap velünk van. Talán ezért nem foglalkozunk vele: van, hát van. Mindenhová elkísér. Társ, akiről néha nem is tudjuk milyen sokra képes. Politizál, a múltról tanúskodik, lelkesít és biztat. Szépnek, jónak akar látszani. Oka és mérője sok-sok cselekedetünknek.

Eljut mindenkihez és beleszól mindenbe. Hát ismerjük meg! Sok nyelven beszél és sok hazája van. Ismerjük meg: először a hozzánk legközelebb állót: a magyar pénzt. Könyvünkben szerepel életútja, története és számtalan arcképe. Rokonsága kiterjedt, átível országokon és földrészeken. Tanúja, tükre jó és rossz korszakoknak. Jellemző és hiteles. Ráadásul dekoratív, sőt művészi. Feliratai és évszámai dokumentum értékűek. Jó dolog, kellemes elfoglaltság, nemes hobbi a pénz megismerése és gyűjtése.

Ehhez kívánnak jó szórakozást a Szerzők. Rendszerének alapegységei - Khaldúnhoz hasonlóan - a zárt és körülbelül ezer éves belső időtartalommal rendelkező kultúrák, amelyekből nyolcat különböztetett meg: a kínait, az indiait, a babilóniait, az egyiptomit, a mexikóit, az ókori antikot, az arabot és a nyugatit, vagyis az európait. Ezek a kultúrák az élőlényekhez hasonlóan születnek, kibontakoznak, elérik fejlődésük legmagasabb pontját, majd hanyatlani kezdenek és elpusztulnak.

E szabály alól nincs kivétel, az európai kultúra éppúgy el fog pusztulni - a kötet címe e pusztulás kezdeti fázisára utal - mint ahogy a régi kínai, az egyiptomi vagy az antik kultúra elpusztult. A kutatók és az érdeklődők számára ma is kiváló forrásmunka, úgy a pogány magyarok ősvallása, mitológiája és azok vallási hite és szertartásai tekintetében.

Teljesebb mű a témáról azóta sem született. Nincs a magyar tudományos irodalomnak még egy olyan műve, amelyről későbbi kutatók kevesebb elismeréssel írtak volna, de amelyből legtöbbször a forrás megnevezése nélkül többet merítettek, mint Ipolyi Magyar mythológiája. A magyarok ősvallását keresve a szerző megalkotta a folklór-néprajz alapjait.

Ilyen módon a Század elejéig összefoglaló képet ad a kárpát-medencei térségről, a magyarságról, illetve Magyarországról. A munka monografikus jellegű: egyaránt tárgyalja a gazdasági, a társadalmi, a politikai és a műveltségi viszonyokat. A magyarság korai történetének sorsfordító mozzanatai, eseményei között olvashatunk itt a nép eredetéről, a honfoglalásról, a kalandozásokról, az állam kialakulásáról, a trónharcokról és pártküzdelmekről, a tatárjárásról és a tartományuraságról.

Megelevenednek a könyv lapjain azok az erőfeszítések, amelyek a fennmaradásért, a regionális hatalmi szerepkör elnyeréséért, a modernizáció meggyökereztetéséért, az Európa fejlettebb feléhez való illeszkedés megvalósításáért történtek. Béla, II. András, IV. Béla mellett természetesen más királyokról is szó esik, ugyanakkor az egész társadalom világiak és egyháziak széles panorámáját kapjuk, bepillanthatunk a mindennapok életébe, kirajzolódnak az elit kultúra kontúrjai.

A kötet használatát különféle mellékletek térképek, bibliográfia, kutatástörténeti áttekintés, genealógiai összeállítás, időrendi táblázat könnyítik meg. Taurus Kiadó számára. Ilyen tárgyú munka külföldön addig tudvalevőleg egy került forgalomba: Hóman Bálinté, az is német nyelven, ráadásul igen régen, ennélfogva már jócskán elavult. Az ajánlatot tehát nem utasíthattam vissza, bármennyire sugallta is kényelemszeretetem az ellenkezőjét.

Rettenetesen fáztam az óriási feladattól, de be kellett látnom: ilyen esetben minden magyar történésznek úgyszólván "hazafias" kötelessége, hogy éljen a kivételes lehetőséggel, és megtegye, ami telik tőle. Bár érinti a magyar nyelv előtörténetét, a rokon nyelvi együttélés idejét, a fő súlyt nyelvünk önálló történetének megrajzolására fekteti. A magyar nyelvtörténet forrásainak bemutatása és felhasználásuk módszerbeli kérdéseinek tárgyalása után sorra veszi a nyelvrendszer különféle részlegeinek történetét: nyelvünk hangfejlődését szókincsbeli és szerkezeti változásait.

Mindezen részlegek összefoglalásaként általános áttekintést is ad a magyar nyelv életének egészéről, népünk történetéhez, a gazdasági, társadalmi, művelődési változásokhoz fűződő viszonyáról. A mű végén a magyar nyelvtörténetírás rövid áttekintése található. Ebből a gyűjteményből válogattuk a kötetben szereplő rajzokat, amelyek többsége között készült, és Mindennapi használati tárgyakat és ünnepi darabokat mutat be, jól dokumentálva a magyar paraszti, polgári és nemesi rétegektől származó díszítőmotívumok és dísztárgyak változatosságát.

Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári rajzolók és ismeretlen alkotók munkái tárják elénk a magyar nyelvterület kézműveseinek gazdag mintakincsét. Reméljük, hogy gyűjteményünkben fellelhető motívumok sokfélesége esztétikai élvezetet és kreatív ötleteket is ad elfeledett mintakincsünk újabb felhasználásához. A második, változatlan kiadást a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület adta ki ben. Anyagi nehézségek miatt az egyetemi tankönyv-sorozat negyedik kötetének A Kárpát-medence őstörténete közreadása mindeddig elmaradt.

Az eltelt közel két évtizedben ezek a kötetek teljesen elfogytak, sem a könyvesboltokban, sem az antikváriumokban nem kaphatók. A könyv végén részletes bibliográfia, kronológia,névmutató, családfa, fotógyűjtemény és térképek találhatók. A Történelmi Kézikönyvtár sorozat további kötetei:Modernizáció és polgárosodás Magyarország a két világháború korában A zsidóság közép és kelet európábanReform és forradalom Nagy Károly és koraNemzetiségi politika MagyarországonNapkirályok tündöklése és bukása Európa a A magyar történetírás története.

Horthy korszak történelmileg igaz és bármiféle politikai vagy ideológiai elfogultságától mentes megismeréséhez nyújt segítséget. A szerzők szerves egységben tárgyalják a bel- és külpolitikai eseményeket, a fejlődési irányokat, mindig szoros kapcsolatban a kor társadalom- gazdaság- és művelődéstörténeti összefüggéseivel. De korunkban, amikor a természet, a környezet pusztítása lassan megfordíthatatlan folyamattá válik, és lassú halált okozó öngyilkossággal ér fel, minden jó szó, ami a fáról elhangzik, aktuális politikai tettnek számít, hiszen mi más lehetne szebb szimbóluma a kíméletre, törődésre szoruló természetnek, magának a fenyegetett Életnek, mint a FA?

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Ismeretlen szerző. Oswald Spengler. Ipolyi Arnold. Bakay Kornél. Rukkola értékelés.

Az ban megjelent tankönyv javított, átdolgozott kiadása a történelem segédtudományairól ad a területek legkiválóbb szakembereinek tollából áttekintést: történeti földrajz és kartográfia, történeti ökológia, kronológia időszámítástanantropológia, szfragusztika pecséttaninszigniológia jelvénytanheraldika címertannumizmatika pénztörténet és éremtanpaleográfia írástörténetepigráfia felirattandiplomatika oklevéltan, irattankriptográfia titkosírások tanagenealógia származástanaz egyes tisztségviselők hivatali és életútját kutató archontológia, illetve prozográfia, a történelem segítőtársaként szolgáló nyelvtudomány, a régi forrásszövegeket vizsgáló filológia, a metrológia mértékek tana és a múlt szrerplőinek megjelenítését vizsgáló történeti ikonográfia.

Ahogy sokszor a többszerzős könyvek esetében az lenni szokott, itt is erősen váltakozó a színvonal. Vannak olyan fejezetek, amelyek felettébb tartalmasak ezek közül Bertényi Iván Heraldika című része emelkedik ki leginkábbés vannak olyanok, amelyekkel nem nagyon tudtam mit kezdeni. A könyv vállalt célja, hogy röviden bemutassa a legfontosabb történeti segédtudományokat. A válogatás persze erősen szubjektív, de összességében sikerült azokat a tudományterületeket összeválogatni, amelyek a legszorosabban működnek együtt a történettudománnyal.

Bár a vexillológiáról szívesen olvastam volna többet egy oldalnál, de ez szubjektív megítélés kérdése. Ami viszont a könyv olvasása közben feltűnt, hogy az egyes szerzők mennyire eltérően értelmezik a választott témájuk rövid bemutatását. Nekem azok a fejezetek tetszettek inkább, amelyek az én felfogásomhoz állnak közelebb: amikor az adott tudományterület tárgyát, módszereit általánosan mutatják be, kitérve a speciális szaknyelv legjellemzőbb fogalmaira.

Ezzel szemben azokban a témákban nem érzem, hogy eredményesen lehetett elmélyedni, ahol konkrét kutatási eredményeket vett sorra a szerző, különösen, amikor ezek között logikai összefüggést sem lehet találni. Ami pedig egyenesen érthetetlen volt számomra, az az utolsó fejezetben az Egyéb történeti segédtudományok címet viselő fejezetben külön taglalt hangfelvétel, videófelvétel, mikrofilm, CD, számítógépes adathordozók.

Ezek esetében javítsatok ki, ha tévednék! Nem magát a hangszalagot, videószalagot, mikrofilmtekercset, CD-t vagy elektronikus fájl típusát fogja a kutató kutatni, hanem azt a tartalmat, amit ezek a hordozók tartalmaznak.

Ezeket nem tudom önálló tudományként értelmezni, hanem egyszerűen csak a történeti források egyes típusaiként, amelyeket bármely tudomány saját kénye-kedve szerint kutathat — mindazt az információt, amit a rajtuk lévő felvétel tartalmaz. Hasznos volt elolvasni a könyvet, ehhez nem fér kétség, sőt, egyes részeit minden bizonnyal fogom is még használni, ha másért nem, a kapcsolódó bibliográfia alapján megkeresni a téma alaposabb megismeréséhez használható dokumentumokat, de más részeit pedig nem tartanám haszontalannak átdolgozni egy esetleges újabb kiadás esetében.

Nagyon sokat segített a vizsgára készülésben…meg is kaptam az ötöst, ezért megérdemel pár csillagot. Nagyon jól összefoglalt, részletes, sok segítséget adó, egyáltalán nem unalmas, kifejezetten érdekes könyv. Elegendő információt nyújt a felkészüléshez, az ábrák pl. Szerettem ezt a tantárgyat, de azt nem gondoltam volna, hogy évekkel később egy kihívás miatt fogom újra elővenni. Még mindig tartom, hogy nagyon hallgatóbarátra sikeredett tankönyv.

Szeretem ezt a kis kötetet. Arra emlékeztet, amikor Szögi Tanár Úr tanította, zseniálisan, a segédtudományokat. Bertényi Tanár urat talán egyszer hallgattam. Élmény volt vizsgázni a tantárgyból. Azt hiszem akkor még Unger Matyi bácsi feleségee is tanított segédtudományokat. Hát hol is kezdjem? Többször is nekiveselkedtem ennek a könyvnek, de sajnos nagyon nehezen tudtam vele haladni, az órai jegyzeteimre kellett inkább hagyatkoznom.

Szerencsére meg lett ez a tantárgy, teljesítettem. És ha jobban átolvastam volna a könyvből a pecséttant, talán még 5-öst is kaphattam volna. Tele volt rengeteg érdekes példával, és nem aludtam el olvasás közben. Pro tagság Üzenet a Molynak meta. Bertényi Iván szerk.

OsirisBudapest, Új hozzászólás.