Konyv: Andrassy Gyula


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 474337763
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,49

MAGYARÁZAT:

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Bertalan Bordás. Download PDF. A short summary of this paper. Könyvszemle - Kozári Monika: Andrássy Gyula. Kozári Monika: Andrássy Gyula. Gondolat Kiadó, Budapest,oldal Ahogy a könyv bevezetőjében a szerző, Kozári Monika is említi, idősebb Andrássy Gyula ugyan közkedvelt témát szolgáltatott a Az angolszász történetírók azonban jobb híján csak régi biográfiákkal dolgozhattak, amikor könyveikben Andrássyról próbáltak képet alkotni: a hagyományos Wertheimer-féle életrajzi trilógián kívül az angoloknál mérvadónak számító Robert William Seton-Watson-féle könyvet használhatták.

Jeszenszky Géza munkájából Az elveszett presztízs, tudjuk, hogy a bécsi Times skót származású publicistája, a szlávokat elfogultan támogató Seton-Watson pátoszos és elfogult írásai okozták a magyar kü-lügyi presztízs romlását, és a nyugat-európai közvélemény kedvezőtlen alakulását. Seton-Watson az ben, a Macmillan kiadónál megjelent történelmi művében Disraeli, Gladstone, and the Eastern Question kitartott koncepciója mellett. A titkosított angol külügyi dokumentumok először a as években láthattak napvilágot, és Seton-Watson az elsők között értekezett tudományos igénnyel a "nagy háborúhoz" vezető okokról, miközben Andrássy szerepét is hangsúlyozta művében, tipizálva azt a későbbi írók számára.

A feladat tehát hosszú ideje "adott volt" Kozári Monika és a magyar történészek számára. Képesek vagyunk-e meghaladni Wertheimer egy évszázados monográfiáját ekkora idő távlatából, egyes források megsemmisülésével számolva? Valamint képesek vagyunk-e modern történetírói szemlélettel felvértezve, hiteles képet festeni Andrássy Gyuláról a hazai történetírókon túl a külföldi szakemberek számára?

Andrássy magyar belpolitikában betöltött szerepének újszerű ábrázolása más szemszögből világítja meg a kiegyezést követő berendezkedést a korábbi Andrássy monográfiákhoz képest. A gróf -ahogy a szerző is idézi Deák Ferencet -"gondviselésszerű férfiúként" kerül a miniszterelnöki székbe, ez a gondviselés pedig nem kis részben Andrássy saját munkájának köszönhető. Andrássy ügyes politikusként nyúlt hozzá a kiegyezést követő minden olyan témához, melyben a közjogi helyzet szerepet játszott.

Így a kormányalakulástól a kezdeti költségvetésen át a honvéd-és véderőtörvény vitáig minden témában jelesen védte álláspontját. A könyv felépítését tekintve két bevezető fejezetben foglalkozik a reformkorban, forradalomban és emigrációban politikai karriert építő Andrássyval. A bevezetés után következik a miniszterelnöki időszakkal foglalkozó két hosszabb fejezet, melyben az olvasót leginkább a Lederer Béla gyűjteményéből kölcsönzött beszédek hozzák közelebb a korszakhoz, majd szerző a politikai életrajzot epizodikus történetekkel zárja.

Az első, a miniszterelnöki munkával foglalkozó fejezetben az Andrássy politikájára adott reakció és interakció kapcsán kap szerepet az ellenzék és a képviselők, valamint a politikai körülményeket meghatározó két korszakformáló politikus, Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán is.

Ez által belá-tást nyerhetünk az Andrássy miniszterelnöksége alatt zajló politikai diskurzusba. Ahogy Kozári bemutatja, a miniszterelnök politikusként történő megnyilvánulásai a nemzetiségi kérdéséről, a delegációk vitájáról, az erdélyi sajtóviszonyokról, és kiváltképp a kereskedelmi vita kapcsán előre jelzik a dualizmus politikai terhét, a közjogi kérdés primátusát.

Andrássy egyik első beszédében számot vetett a korábbi politikájával, a közjogi helyzettel, a balközép párttal és az egyes intézmények működésével. Ez a beszéd előre vetítette a következő három évben folytatott politikát is. Az i országgyűlés megnyitásának ügyecsakúgy, mint korábban a címerhasználat, lobogók és honvédség ügye -magában hordozta az alkotmányjogi kérdésbe burkolt törekvéseket az ellenzék részéről, melyet a kiegyezés szellemiségében tevékenykedő Andrássy és Deák ekkor még érzékeny kompromisszumokkal tudott csendesíteni.

A könyv egyik legnagyobb erőssége a korabeli kormányzás feladatainak epizodikus részletezése. Tudomást szerzünk Andrássy tevékenységéről az első balkáni szláv mozgolódásokról, a dalmát felkelésekről, az első költségvetési vitákról, továbbá miniszteri fizetésekről és a számvevőszék felállításáról. Ezek mind olyan feladatok voltak, amelyekben a kormányzat a bevett joggyakorlat hiányában precedenst teremtett. Eötvös idézett leveleiből pedig kitűnik, hogy a kormányzat szinte megbénult Andrássy nélkül.

A könyvben a szerző részrehajlás nélkül igyekszik bemutatni a kor politikai spektrumát. Sokat számított Andrássy személye a dualizmus első éveiben, ám nem jelentett garanciát a politikai győzelemre. Erre jó példát nyújt az a parázs vita, mely a municipialista ellenzék révén elodázott köztörvényhatóságok rendezéséről szóló törvényből keletkezett. Andrássynak a törvény elfogadtatásában kulcsszerep jutott, hiszen -ahogy az ellenzéki Várady Gábor is említetteszembement a korábbi, i álláspontjával.

A szerző ezzel az idézettel rámutat, hogy a miniszterelnök egyes politikai lépései a népszerűtlenségük ellenére is folytatódtak. Amennyiben mégis az egyetemi hallgatók, tanárok és kutatók látó- körébe került, akkor az leginkább Diószegi István külpolitikával és kapcsolattörténettel foglalkozó mo- nográfiája Diószegi István: Bis- marck és Andrássy, A magyar olvasóközönségnek írt könyv kiváló, tudományos igényességgel megírt munka, azonban a szerző által említett mozaikszerűségéből adódóan inkább az ismeretterjesztés felé hajlik.

Amennyiben angol fordítás is készülne a kötetből, a korszakkal foglalkozó külföldi kutatók is teljesebb képet kaphatnának a dualizmus egyik legjelentősebb magyar alakjáról. Az életút teljességének feltárásához viszont további hazai kutatásokra lesz szükség, kiegészítve a könyvben elkezdett munkát, hiszen Andrássy életének egyes "jobban feldolgozottnak" vélt fejezetei legalább annyira fontosak, mint miniszterelnöki pályafutása. A politikus karrierjét továbbá érdemes lenne -a külföldi történetírókhoz hasonlóan -magánéleti eseményekkel kiegészítve, tágabb kontextusban elemezni.

A könyv tehát remek apropó lehet arra, hogy a hazai történészek ezen az ösvényen elindulva járuljanak hozzá a Britain and the Eastern question. Oxford University Publ. Andrássy igazi megpróbáltatása azonban a Hohenwart-válsággal jött el, amikor a cseh trializmust és a föderációt támogató mozgalmak zavarták meg a Lajtán túli belpo- litika egységét.

A szerző ennek kapcsán Kónyi Manó i tanulmányát idézi, amely Beust és Andrássy politikai lobbijáról szólt. A két politikus azért ver- sengett, hogy Ferenc József ural- kodót meggyőzzék a követendő helyes politikáról. Ebből végül a magyar miniszterelnök került ki győztesen, és ezzel Andrássy a korábban ábrázolt pragmatikus, közjog alapján érvelő politikus helyett valóban pánszlávellenes politikusként tűnik fel, megerő- sítve ezzel a korábban említett angolszász történetírók tézisét.

A külügyminiszteri kinevezésekor Andrássy lemondott a miniszter- elnöki posztról, utódja Lónyay Menyhért lett. Leköszönéséről a szerző Mikszáthot idézi, vala- mint a kormányzás mérlegének megvonásához kontrasztba állítja Irányi Dániel interpellációját és Andrássy védekezését az Mivel a kötet nagy része -egy kisebb össze- foglaláson kívül -a miniszterel- nöki évekről íródott, az olvasó maga vonhatja le az egyes epi- zódokból a miniszterelnöki pá- lyafutás tanulságait.

A könyv utolsó harmadában a külügyminiszteri tevékenységé- ről írt rövid összefoglalót olvas- hatunk, amelyben szerző egya- ránt hivatkozik olyan elismert szerzőkre, mint A. Taylor és Diószegi István. Azonban - bármennyire is jól körbejárt ez a téma az említett történészek által -kissé rövidnek hat ez a fejezet a miniszterelnöki tevékenység mellett.

Végezetül pedig egy olyan összefoglalást kapunk utolsó éveiről, amelyben családja és az olyan nagy formátumú po- litikusok, mint Bismarck is sze- repet kapnak. Kozári Monika Andrássy Gyuláról írt kötete hiánypótló darabbá válhat. A Gondolat Kia- dónál megjelent könyve jól meg- fogalmazott, közérthető művet ad az Bordás Bertalan Először a francia-porosz háború esetében, amikor Andrássy a képviselők előtt ködösített a delegációkban lezajlott politikai harcról, és a saját politikai semlegességét kommunikálta, Beust közös külügyminiszter valós, beavatkozáspárti álláspontját elfedve ld, az ismertetett munka Download pdf.

Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Terms Privacy Copyright Academia ©

A legtöbb gyerek-és ifjúsági könyvre érvényes. Alkalmazott jogszabályok - Polgári eljárásjog. Andrássyról alig tudunk valamit, a közvéleményben nem él az alakja, pedig Magyarország egyik legjelentősebb politikusáról van szó, —71 között a Magyar Királyság miniszterelnökéről, a polgári Magyarország egyik megteremtőjéről, későbbi osztrák—magyar közös külügyminiszterről, egy olyan személyről, akinek a nevét Európában máshol is ismerik.

Andrássy Gyula nagy formátumú politikus volt, igazi államférfi. A szabadságharc végén a Szemere-kormány megbízásából külföldi diplomáciai útjáról nem térhetett haza, ben távollétében halálra ítélték, és jelképesen felakasztották a szabadságharcban való részvételéért. Kisebb megszakításokkal a francia fővárosban élt ezután, ahol élénken részt vett a társasági életben.

Kora egyik legszebb férfijának tartották. Kozári Monika könyve Andrássy magyar miniszterelnöki tevékenységére helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor ez a munka életrajz is, Külön fejezet foglalkozik Erzsébet királynéval való kapcsolatával. Nagyon sok idézetet használ fel, azzal a szándékkal, hogy Andrássyt beszéltesse, bemutatva, miként gondolkodott. Egyre kérlek csak, arra, hogy legyél meggyőződve hivatásod nagyságáról és ne engedjed, hogy hanyag, henye természeted energiádat megsemmisítse.

Életed Magyarországé, tevékenységeddel tartozol hazádnak és nevednek egyformán. Újdonságok Előjegyzés. Belépés Személyes fiók Kedvencek. Kommentár a Közigazgatási Perrendtartáshoz. A kosár üres. Adó, illeték, vám Egyéb Építés-épitésügy, ingatlan Folyóiratok Gazdasági informatika Gazdasági matematika, statisztika Humán erőforrás, karrier Jog gazdasági szakembereknek Közgazdaságtan Alkalmazott közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan Elméleti közgazdaságtan Nemzetgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan Logisztika, közúti fuvarozás, nemzetközi szállítmányozás Marketing Menedzsment, kontrolling Munkavédelem, munkabiztonság, egészségvédelem, munkaügyi ellenőrzés Pénzügy, számvitel, könyvelés Társadalombiztosítás Üzleti nyelv és kommunikáció.

Babakönyvek éveseknek Mesekönyvek éveseknek Mesekönyvek éveseknek Foglalkoztatók éveseknek Foglalkoztatók éveseknek Gyermekversek, dalok, mondókák Népmese Ifjúsági irodalom éveseknek Ifjúsági irodalom éveseknek Ifjúsági irodalom 14 év felettieknek Ismeretterjesztő könyvek Állatok és növények Egyéb Enciklopédiák Történelem Tudomány Több Hangoskönyvek.

Biztonságpolitika, hadtudomány Demográfia, területi és társadalmi statisztika Európai Unió Filozófia, esztétika Irodalomtudomány Kommunikáció, média Könyv, könyvtár, könyvkiadás Közgazdaságtudomány Alkalmazott közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan Elméleti közgazdaságtan Nemzetgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan Néprajz, kulturális antropológia Nyelvészet Ókortudomány Orientalisztika Pedagógia Politikai tudományok Pszichológia Szociológia.

Magyar történelem Átfogó művek Őstörténet, honfoglalás Középkor Kora újkor Újkor Több Világtörténelem Átfogó művek Ókor Középkor Kora újkor Újkor Több Művelődéstörténet Régészet Őskor Ókor Népvándorláskor Középkor és koraújkor Összefoglalók, tanulmánykötetek Több Állam- és alkotmánytörténet, jogtörténet Folyóiratok, évkönyvek Gazdaságtörténet Hadtörténet Levéltár, történeti segédtudományok Tanulmány- és emlékkötetek Társadalomtörténet, mikrotörténelem Történetírás története, történetfilozófia Tudománytörténet Vallás- és egyháztörténet.

Szerző: Kozári Monika Gondolat Kiadó, Akció: 2 Ft. A kötet adatai: Kötés: keménytábla Megjelenés éve: Terjedelem: oldal. Legyen Ön az első, aki véleményt ír! További vélemények és vélemény írás. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Oldaltérkép Nyitóoldal Termékek. Információk Általános szerződési feltételek Adatkezelési tájékoztató Fizetés Szállítás Elérhetőségek.

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz. Nem engedélyezem.