Konyv: Vegzetes orokseg - Sister, sister


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 221576642
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,49

MAGYARÁZAT:

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Studia Litteraria. Download PDF. A short summary of this paper. Tóth Judit — Bódi Katalin: Szerkesztői előszó Tóth Judit: Médeia, a korinthosi feleség Euripidés: Médeia Bevezetés Tordai Éva műfordításához Tordai Éva műfordítása Intertextuális kapcsolatok Pindaros 4.

Médeia monológja Ovidius Metamorphosesében Médeia alakja a régi magyar költészetben Girolamo Macchietti festményéről és a Médeia-ábrázolások alapproblémájáról Médeia-ábrázolások a 17— Weöres Sándor Medeia című költeményéről Médeia és Iasón Pier Paolo Pasolini ilmjében Addig sem volt kérdéses számunkra, hogy a kolchisi királylány mítosza újra és újra aktualizálható történet, az európai kultúrától távol eső színházi esemény azonban nem- csak az időbeli, hanem a földrajzi határok tág voltát is nyilvánvalóvá tette.

Bár ebben az esetben minden bizonnyal a rendező ismertsége volt a meghívás alapja, az ő választása nem lehetett véletlen. Hélios napisten unokájának, a távoli Kolchis királya varázserejű leányának történetét olyan irodalmi és képzőművészeti alkotásokból ismerhetjük, amelyek a különböző szerzői invenciók és intenciók, értelmezések sokféle hermeneutikai szintjét mutatják, és ez minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy bár Médeia történetének összefoglalá- sa viszonylag egyszerű, alakjának és történetének értelmezése korántsem az.

Erre már az első jelentős és máig nagyhatású feldolgozás, Euripidés Kr. Bár Euripidés drámája nem az első példája a mítosz görög kultúrában való jelenlétének, ezzel az alkotással ve- szi kezdetét Médeia történetének máig tartó irodalmi, képzőművészeti, színházi, ilmes, zenei és más médiumokban megjelenő recepciója.

A rendkívüli hatás okait és példáit vizsgáló kutatások eredményeit pedig mára már könyvtárnyi szakirodalom is mutatja. A Studia Litteraria Médeia-interpetációk című tematikus számának ötlete az egye- temi oktatói munkánk során született meg. Évek óta tapasztalhattuk, hogy a görög drámákkal foglalkozó kurzusokon szinte mindig Euripidés Médeiája volt az az alkotás, amely leginkább megmozgatta a hallgatóságot, a legtöbb véleményre és vitára ösztö- nözve őket.

Bizonyára ez is szerepet játszhatott abban, hogy végül az egyik hallgatónk azzal az ötlettel állt elő: tartsunk egy olyan félévet, amely csak Médeia alakjának értel- mezéseivel foglalkozik. Ezeket az elméleti szempontokat aztán több praktikus szempont is felülírta, végül mégis izgalmas előadássorozat jött létre, számos oktató közreműködésével. A témák kronológiai rend- jében: D. Az ötlet tovább terebélyesedett: úgy gondoltuk, érdemes volna megírni mindazt, amiről szó volt a félév óráin.

A kurzus témái önmagukban persze kevésnek bizonyul- tak volna egy tematikus számhoz, így másokat is felkértünk a közreműködésre. Sok más ideálisan kigondolt szerkesztői tervhez hasonlóan a miénkről is elmondható, hogy nagyreményű elképzeléseink nem minden tekintetben valósultak meg. Bár viszonyla- gos teljességre legfeljebb az antik témákkal kapcsolatban törekedhettünk volna, mind az ókor, mind a későbbi korok vonatkozásában hiányolhatják olvasóink a Médeia-mí- tosz több fontos interpretációjának, adaptációjának a bemutatását, mint például a Hős- nők leveleinek Ovidius Médeia-fejezetét, Valerius Flaccus eposzát, Franz Grillparzer, Jean Anouilh, Christa Wolf és mások jelentős műveit.

Hiányzik a zene, a színház, a tánc adaptációinak bemutatása; és nem utolsósorban igen fontos és hasznos lett volna a mitologéma alakváltozatait átfogóan bemutató tanulmány. A lapszám első írása D. Tóth Judit Euripidés-tanulmánya, amely a Médeia-mítosz későbbi recepcióját alapvetően meghatározó alkotással nem egyedüliként foglalkozik.

Az Iasón árulása után megmutatkozó és alakját a mitikus múltjához visszakapcsoló barbársága asszonyi, női másságának a jelölőjévé válik, tettei pedig a kortárs asszonyok, nők tapasztalatá- nak médiumává. Az Euripidés-tragédiával foglalkozó másik írásban Euripidés Méde- iájának magyar fordításairól Polgár Anikó a dráma két magyar fordítását veti össze: Kerényi Grácia formahű átültetését illetve annak Magyar Fruzsina dramaturg általi módosítási javaslataitvalamint Rakovszky Zsuzsa angol nyelvből, színházi megren- delésre készült magyarítását.

Az antik művek fordításának elméleti és gyakorlati kér- déseit kutató szerző nemcsak egyszerűen összeveti a két szöveg megoldásait, hanem a fordítások ilológiai aspektusán túl két nagy fordítói paradigmába is belehelyezi őket: a rekonstruktív, formahű és a nyelvi idegenséget kiküszöbölni kívánó, prózához közelítő fordítások paradigmájába.

Tordai Éva a nagyhatású mű egy fontos részletének 3. A hellenisztikus kori szerző műve, amely az Argó hajósai történetének legteljesebb ránk maradt elbeszélése az ókorból, ráadásul az egyetlen fennmaradt eposz Homéros és Vergilius alkotásai között, az utóbbi időszakban Magyarországon is egyre nagyobb igyelmet kap.

Bár az elmúlt évtizedek- ben kisebb fordításrészletek jelentek már meg az eposzból, Tordai Éva az, aki több mint száz év elteltével Szabó István veretes fordítása után vállalkozik a mű modern magyar nyelvű átültetésére. A közölt részlet — mely itt jelenik meg első ízben — a sze- relmes Médeia lelki vívódásaiba enged bepillantást.

Peszlen Dóra bevezetője nemcsak az eposz témáját és felépítését mutatja be, hanem fontos iránytűként is szolgál a művel kapcsolatos, egyre gazdagodó hazai kutatásokban való eligazodáshoz; valamint magya- rázó jegyzetekkel segíti a fordított részlet megértését. Bán Katalin Médeia, a gyermekgyilkos az antik görög lélekfogalom tükrében című írása Médeia Euripidés tragédiájában elhangzó kulcsfontosságú mondatát — teszi meg vizsgálódásainak kiindulópontjául, amelyben a hősnő az indulat, a haragvó lélek thymos józan ész nus fölé kerekedésének ad hangot.

A Médeia lelkében dúló romboló indulatok megfékezhetőségének kérdése nemcsak a drámaíró ilozófus kor- társait, hanem a későbbi antik bölcselőket is foglalkoztatta, és az egyes szerzők gyak- ran hozták fel Médeia példáját a lélek részeinek és azok küzdelmének bemutatásakor. A tanulmány szerzője Platón, Aristotelés, Chrysippos, Galénos, Apollónios Rhodios, Epiktétos és néhány újplatonikus gondolkodó ezzel kapcsolatos lélektani nézeteibe en- ged bepillantást. Adorjáni Zsolt tanulmánya Médeia és Cleopatra.

Kiindulópontja Propertius actiumi győzelemnek emléket állító elégiájának 4. A szerző — Pindaros költészetének elmélyült kutatójaként — arról győz meg bennünket, hogy a Propertius-költeményben név szerint nem említett Cleopatra a pythói óda Médeiájának feleltethető meg, tovább gazdagítva ezzel a római költemény értelmezését. A reneszánsz és a későbbi korok Médeia-értelmezésére még Euripidés művénél is nagyobb hatást gyakorló Ovidius- és Seneca-alkotásokról egy-egy tanulmány szól, to- vább gazdagítva a római irodalmi példák sorát.

Krupp József Kontroll és deiníció. Mé- deia monológja Ovidius Metamorphosesében az Átváltozások Médeia-elbeszélésének a nyitányára, a szerelembe esett lány monológjára koncentrál 11—71mely szintén nagy hatást gyakorolt a későbbi irodalomra és képzőművészetre. A szerző a Médeia lelkében zajló bonyolult lelki folyamatokat szoros szövegértelmezéssel elemzi, rámu- tatva az Ovidius szövegét másokéhoz kapcsoló intertextuális és nyelvi játékokra is, melyekkel a római költő megteremti a saját, összetett személyiségű Médeiáját.

Seneca drámája nem egyszerűen egyik kiindulópontja a későbbi hatástör- ténetnek, hanem maga is felmutat hatásokat, mindenekelőtt Euripidését, amire a szerző gyakran utal, nyomatékosítva, hogy Médeia történetét a későbbi korok a római iroda- lom alkotásain keresztül ismerhették meg. Ezen a recepciós kereten belül Darab Ágnes meggyőzően mutatja meg a Seneca-tragédia újszerű vonásait, a szenvedélyes, démoni karakter, a lélekben zajló történések verbális megalkotását.

A tanulmány végén az alap- koncepciót egy újabb szemponttal gazdagítja, amikor a senecai De ira megállapításait is bevonja értelmezésébe. Egy, a késő antikvitás és a reneszánsz irodalmában népszerű új műfaj, a cento első feltételezett latin nyelvű képviselőjének, Hosidius Getának a Médeia-tragédiáját mu- tatja be Hende Fanni írása Hosidius Geta Medea-centója. A műfajnak mint sajátos irodalmi alkotási technikának nemcsak az első, hanem az egyetlen drámai műnemben fennmaradt példája is a Vergilianus poétának nevezett római szerző műve.

A főképpen vergiliusi hatást mutató és hexameterekben megalkotott tragédiát a tanulmány szerzője elsősorban Médeia alakjának irodalmi előképei szempontjából vizsgálja, mindenekelőtt az Aeneis Didóját, de Euripidés MédeiaOvidius Átváltozások, Hősnők levelei és Se- neca Medea Médeia-értelmezéseit is bevonva e sajátos alkotási technika vizsgálatába.

A lapszámban három tanulmány foglalkozik Médeia történetének képzőművészeti ábrázolásával, három különböző korszakra, az antikvitásra, a reneszánszra és a francia klasszicizmusra fókuszálva. Gesztelyi Tamás a Médeia az antik képzőművészetben című tanulmányában a görög archaikus kortól a római császárkorig követi végig a mitológiai alak ábrázolásait: Görögországtól Itálián keresztül a provinciákig.

Áttekintésében a külön- böző mediális hordozókon vázák, hydriák, kratérok, amphorák, falfestmények, szarko- fágokon elhelyezett domborművek, szobrok ábrázolt igurákat és jeleneteket vizsgál- va az alkotások korabeli funkciójával is számot vet, amely legtöbb esetben a temetkezés rítusaihoz és a túlvilág képzetköreihez kapcsolódik. Hasonlóképpen aktualizált Médeia igurája a Bódi Katalin által vizsgált reneszánsz festményen, Girolamo Macchietti Medea megiatalítja Aesont című alkotásán, amelyhez a festő Ovidius Metamorphosesét használ- ta.

Elemzéséből kiderül, hogy a varázsló Médeiát ábrázoló kép egy alkimista kísérleteknek is teret adó irenzei studiolóban kapott helyet számos más alkotás társaságában, amelyek feladata összességében a természet tökéletességének felmutatása volt. Bartha-Kovács Ka- talin a 17— A klasszicizmustól a romantikáig Delacroix Őr- jöngő Médeiájáig ívelő áttekintésben a színház és a festészet kapcsolata is középpontba kerül, de mindenekelőtt a szenvedély ábrázolásának problémájára koncentrál.

Csantavéri Júlia sem az irodalmi adaptációk köréből választja elemzése tárgyát: ta- nulmányában Pier Paolo Pasolini Médeia című ilmjében az euripidési előszöveghez való viszonyt, illetve a mitológiai történet aktualizálásának módját vizsgálja, kiemelt i- gyelmet szentelve Médeia és Iasón bonyolult kapcsolatának. Csehy Zoltán és Bartal Mária a Médeia-mítosz magyar irodalmi adaptációit elemzi, így a 16— Csehy Zoltán Tinódi Sebestyén, Armbrust Kristóf, Koháry István és Gyöngyösi István műveit vizsgálva egyrészt a régi magyar irodalom és a görög mitológia összetett kapcsolatát, másrészt Médeia alakjának szer- teágazó értelmezhetőségét mutatja be, amit tanulmánya címe össze is foglal: A bölcs, az ördöngös, a gyilkos és a szerelmes.

Bartal Mária A kívüllét neve című tanulmányában Weöres Sándor Medeia című hosszúversét elemzi: kérdésfeltevésében kiemelt az a gon- dolat, hogy az ben írt szövegben, illetve korabeli költeményeiben Weöres hogyan mozgósítja az archaikus irodalmi nyelvet és történeteket, illetve, hogy a vers miként rendezi újra az identitás határait és a diskurzusok hagyományos szerkezetét.

Goretity József és Pataki Elvira a Médeia-mítosz kortárs világirodalmi feldolgozása- ira nyit kitekintést: tanulmányaikban egy orosz, illetve egy francia adaptáció elemzése kap helyet. Goretity József Ljudmila Ulickaja Médea és gyermekei című regényét min- denekelőtt az orosz irodalmi-elbeszélői hagyományba való beágyazottsága irányából mutatja be, miközben elhelyezi a regényt a kortárs orosz író eddigi életművében is.

Tanulmánya rámutat arra, hogy Ulickaja Médeia-igurájában melyek azok az orosz kul- turális és irodalmi vonatkozások, amelyek a görög nőalakot az orosz hagyományokba illeszkedő regényhőssé alakítják. Ulickaja regényével ellentétben a Pataki Elvira által elemzett francia próza nem olvasható magyarul, de a tanulmány érzékletesen mutat rá arra, hogy Marie Goudot Médée, la Colchidienne című ijúsági regénye hogyan dol- gozza fel a görög mítoszt, Christa Wolf regényadaptációját is felhasználva, amelyben a bűnös asszony-tradícióból való kiszabadítás gondolata különösen nagy hangsúlyt kap.

A regény egyrészt lehetőséget adhat arra, hogy a iatal olvasók belépjenek a mitoló- gia világába, másrészt pedig olyan morális-érzelmi problémák feldolgozására nyújthat esélyt, amelyek életkorukból adódóan foglalkoztatják őket, de megbeszélésüket társa- dalmi tabuk korlátozzák. A lapszám recenziós blokkjában Berta Erzsébet írását olvashatjuk, aki a berlini kul- túra- és médiatudós Inge Stephan Médeia-monográiáját Medea: Multimediale Karri- ere einer mythologischen Figur veszi górcső alá.

Tematikus lapszámunk számára ez a recepciós helyzet és teljesítmény teszi igazán érdekessé a könyvet. Végezetül essék néhány szó a szerkesztés technikai elveiről is. Ami a görög szavak és nevek átírását illeti, a különböző korokból származó és medialitásukban is változatos művek névhasznála- tának sokféleségét olyan módon igyekeztünk kiküszöbölni, hogy az átírás alapelvét igyekeztünk egyszerűvé tenni.

Ennek szellemében a Médeia-mítoszhoz kapcsolódó neveket — függetlenül attól, hogy a bemutatott mű görögül, latinul vagy más nyel- ven íródott — egységesen görögös formájukban, tudományos átírással hozzuk, annak tudatában, hogy ez a megoldás eredményezhet szokatlan változatokat is. Szintén a tudományos átírást alkalmaztuk az egyéb görög nevek esetében, ugyanakkor a ma- gyar nyelvben már otthonosnak tekinthető közneveket például prologosz, parodosz stb.

Az antik szépirodalmi művek idézésében és jegyzetelésében pedig a — Studia Litteraria hivatkozási elveitől eltérő — klasszika- ilológiai gyakorlatot követtük. Reméljük, hogy a Médeia-interpretációk című tematikus számunkkal nemcsak a téma szaktudományos eredményeit gyarapíthatjuk, hanem kellemes időtöltést is kínál- hatunk olvasóinknak!

Teljék sok örömük összeállításunkban! Tóth Judit Médeia, a korinthosi feleség Euripidés: Médeia Euripidés Médeia című drámája nem az első költői példája a Médeia-mítosz görög kul- túrában való jelenlétének,1 de kétségkívül a legnagyobb hatású, nemcsak a kolchisi va- rázslónő történetének későbbi ókori feldolgozásait, hanem a máig tartó interpretációk, adaptációk, említések sokaságát tekintve is.

E rendkívüli, multimediális hatás okainak és példáinak számbavétele nem feladatom — az érdeklődőket könyvtárnyi irodalom igazíthatja el ebben. Pedig a Kr. Az Euripidés tragédiája előtti időszakhoz vö. További irodalmi példákat, említéseket lásd Francis M.

Eric M. James J. Clauss, Sarah I. Rosanna Lauriola, Kyriakos N. Demetriou, Leiden — Boston, Brill,—, további irodalommal. Magyar nyelven lásd Darab Ágnes tanulmányának bevezető részét: Médeia útjai: L. Néhány, Euripidés utáni ismert feldolgozásról ad rövid ismertetést Hans J.

Tschiedel, Medea: Egy varázslónő átváltozásai, ford. A tetralógia további részei: Philoktétés, Diktys, herastai.

Forgalmazó: Book Ha egyetértesz, kattints ide:. Könyvek édesanyáknak Végzetes örökség - Sister, sister - elfogyott. A termék ebben a kombinációban nem elérhető. Erről lemaradtál. Legyél első, akit értesítünk, ha újra vásárolható a termék! Iratkozz fel! Kiadás éve:. Termék leírás. Kiadás éve: Kiadó: Álomgyár Kiadó. Végzetes örökség Mit kaphatsz egy gyilkos apától? A 33 éves Sara Gallagher végre boldog. Antik bútorokat árusító kereskedése szárnyal, őt pedig eljegyezte egy fantasztikus férfi.

Egy kérdés azonban nem hagyja nyugodni: vajon kik az igazi szülei? Sara felkészült, hogy megtudja. Kiderül, édesanyja még most sem kíváncsi rá. Később arra is rájön, hogy a biológiai apja gyilkos, aki 40 éven át nőkre vadászott. Sarának Nadine, a terapeutája segít feldolgozni a borzalmakat, és azt, hogy talán mást is örökölt apjától, nem csak a szeme színét.

Sara hamarosan rádöbben, egyetlen rosszabb dolog van annál, hogy az apád egy gyilkos: az, ha az apád megtudja, te ki vagy. Néhány kérdés jobb, ha megválaszolatlanul marad. A "Végzetes örökség" egy összetett és lenyűgöző történet egy nőről, aki a gyökereit szeretné megismerni. Kérdés, hogy megéri-e Chevy Stevens páratlanul izgalmas a pszichológiai thrillereiben soha nem tudhatod mi lesz a következő lépés.

Nemzetközi sikerkönyvei végre itthon is megjelennek. Clare: Intelligens, lojális, paranoiás, féltékeny Clare úgy gondolja, Alice egy manipulatív hazudozó, aki el akarja rabolni tőle az életét. Alice úgy gondolja, Claire féltékeny, amiért hosszú idő után újra felbukkant, és a családjukban elfoglalt helye miatt. Egyikük igazat mond. Másikuk egy megszállott őrült. Két testvér. Egy igazság Sue Fortin páratlanul izgalmas a pszichológiai thrillereiben soha nem tudhatod mi lesz a következő lépés.

Vásárlóink mondták Nagyon megbizhaþó. Nagyon tetszikkönnyen kezelhető jól néz ki az oldal, nagyon olcsók a termékek A szállítási díj kicsit sok, nem nagyon de egy picit több talán az átlagnál. Nagyon segítőkész volt a csetes hölgy! Remek árak! Most vásárolok először,remélem, nem utoljára. Még ismerkedem a kínálattal és szükség szerint majd rendelek. Szeretem az akciós árakat. Igen Class árban vannak a termékek.

Sok jó termék egy helyen. Szívesen ajánlom ismerőseimnek, mert letisztult oldal, egyre bővülő termékkínálattal, versenyképes árakkal. Igen ajalnam mert gyors es meg bizhato nagyon sok szupi dolog van. Igen, ajánlanám, mert rendkívül hasznos oldal és megbízható. Igen én nagyon szeretem megtalálok mindent ami fontos nekem és a kisbabámnak. Sok termék van az oldalon és nagyon jók és olcsok. Igen, egyszerű rendelés, gyors ügyintézés, olcsó árak!

Jó árak és egyszerű vásárlás. Igen nagyon praktikus dolgokat találni. Ajánlanám mert nincs regisztráció és bejelentkezés hanem könnyű és zökkenőmentes vásárlás. Igen ajánlanám! Rengeteg szuper termék elérhető a webshopban. Olcso es jo minoseg. Korrekt árak és megfelelő termékleírások.

Jó választék, nem arany árak. Széles választék, nem csak a szokványos termékek. Megbízható és jó termékeik vannak. Igen, nagyon megbízható cég a Pepita. Szívből ajánlom mindenkinek! Gyors megrendelési folyamat. Nagy választék. Szuper árak. Maximális segítőkészség, kedvesség.

Szeretek itt vásárolni jó áron szuper dolgokat találok itt. Most rendelek először, de valószínű, hogy igen. Igen, széles a választék és az árak is megfelelőek! Gyors, megbízható. Igen ajánlanám a terméket barátaimnak. Nagyon jó dolgok vannak. Gyorsak és mindíg azt kapom amit elvárok.

Nagyon szuper dolgok vannak az oldalon és kedvező áron. Máskor is vásároltam. Jók a temékek. Igen, választék van bőven jó áron. Igen,mert nagyszerűek az árak és nagy mennyiségben lehet vásárolni. Korrekt feltéteelk elérhető áron.

Igen szuper jó a kinálat. Gyors szállítás, korrekt áron. Ajánlanám először is korrekt ár ami tetszik. Mivel még nem volt lehetőségem használni arról nem tudok véleményt mondani. Remek termékek gyors szalitas :. Gyors és megbízható.

Igen, ajánlom, mert megbízható. A termékek jó minőségűek, jó áron kaphatóak. Ajánlom mert nagyon jó dolgok vannak gyerekeknek. Igen ajánlanám mert szeretek itt vásárolni. Igen ajánlanám, nagyon jó árak, széles kínálat! Igen, nagyon gyors. Nagyon jó,rugalmas rendelés és idöben. Igen, olcsó, megbízható. Bőséges kínálat, jó áron. Hatalmas választék van a gyerekkönyvekből is és ez szuper:. Igen, mert eddig meg voltam vele elégedve. Igen, megbízható volt eddig.

Könnyen használható weboldal. Több fizetési lehetőséggel. Biztos kiszállítás. Csak ajánlani tudom. Igen,máskor is ajánlottam már. Nagyon különleges,egyedi dolgok vannak jó áron.