Konyv: Albania


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 640922382
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,15

MAGYARÁZAT:

Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György Szkander bég albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. A háború kimenetele aligha lehet kétséges.

Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert - mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött.

Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait.

És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak.

Garde, a balkáni "sakktábla" szakértője szerint a régiót megingató konfliktusokat csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a történelem súlyát és azt, hogy a globális síkon folyó játékban e konfliktusok mekkora tétet jelentenek. A Szerző e kötete olyan kalauz, amely közel hozza e régiót és történetét - a birodalmaktól a nemzetállamokig, illetve a háborúktól a kommunizmuson át a szemünk előtt lejátszódó új "balkanizálódásig".

A csatlósi viszonnyal és a nemzeti kommunizmussal kapcsolatban is eredeti gondolatokkal találkozhatunk. Paul Garde szlavista nyelvész és irodalomprofesszor Provence-i Egyetem -Yale -Genf több mint 50 éve foglalkozik a balkáni országokkal, és hosszú idő óta szinte minden évben megfordul a hajdani Jugoszlávia térségében.

A Vie et Mort de la Yougoslavie Fayard Jugoszlávia élete és halála és a Le discours balkanique - des mots et des hommes Fayard, Balkáni beszéd - szavak és emberek című referenciaművek szerzője. A hágai nemzetközi bíróságon szakértőként működött.

Titokban arra készül, hogy megbosszulja apja halálát. Arra kényszerül, hogy együtt utazzon egy jóképű angol lorddal Albánia kemény és sivár vidékén át. Varian St. George öntelt arisztokrata, aki eljátszotta a családi vagyont, és most csinos külsejéből és vele született sármjából él. Esme megveti ugyan önző és az élvezeteket hajszoló életmódjáért, Varian nyers érzékisége mégis felkelti benne a forró és édes szenvedélyt.

Ahogy a veszedelmes utazás közelebb hozza őket egymáshoz, Esme a csiszolt külső mögött felfedezi a becsületes és bátor férfit, aki mindent elkövet, hogy méltó legyen hozzá, mert magáénak akarja Szinte egymás mellett láthatók az ortodox kolostorok színes freskói és megszentelt ikonjai, az oszmán-török mecsetek ceruzaszerű minaretjei, valamint a pompás középkori katolikus templomok. Belekóstolhatunk a tradicionális életmódba és kultúrába, ugyanakkor olyan új életstílusokba is, mint Tirana lepukkant technoklubjai és az újjászülető Belgrád folyóparti kocsmái.

Élvezzük a bort, az esti sétákat a városi tereken és a gyalogtúrákat a fenyvesekkel borított szigeteken. A könyv külön fejezetet szentel Koszovó történetének és az Szereplői albánok, jugoszlávok, osztrákok, németek, románok, bolgárok, törökök, olaszok és - magyarok. Az események, melyeket leírok, pontosan megfelelnek a valóságnak. Ami az értékelésüket illeti, arról természetesen lehet vitatkozni, de nem könnyű vitatkozni róla.

Épp erről akarok bevezetőül pár szót szólani. Magához a könyvhöz nem fűzök magyarázatokat, - jaj annak a könyvnek, amelyik magyarázatokra szorul! Az első világháború idején, mint az osztrák-magyar hadsereg közlegénye, néhány hónapot Albániában töltöttem. Nem önként mentem oda és nem azok kívánságára tértem onnét vissza, akik odaküldtek. Albániában sok meglepő dolgot láttam és természetesen fogalmam sem volt - az akkori véleményem szerint rémdrámákba illő események okairól és összefüggéseiről.

Néhány évvel később Odesszában találkoztam albánokkal, majd Bakuban albániai románokkal. Ekkor már rendszeresen gyűjtöttem adatokat az albániai politikai életről és az albán népszokásokról. Lassanként kezdtem megérteni azt, amit láttam volt és megértettem azt is, hogy miért nincs irodalom arról a kis országról, melynek sorsa körül évtizedek óta kemény diplomáciai harc folyik, amiben a földkerekségnek valamennyi nagyhatalma érdekelve van. Éveken át gyűjtöttem az adatokat, de - mivel Albániáról sem megbízható történelem, sem megbízható gazdaság, politikai, sőt még megbízható földrajz-könyv sincsen - aligha sikerül annyi adatot összeszednem, hogy nyugodt lelkiismerettel nekifoghattam volna regényt írni az albán kérdésről, ha a véletlen nem jön segítségemre.

Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának.

A kötet tehát ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve. His father is dying and his homeland, Albania, bristles with hunger and unrest. Desperate for a chance to shape their own lives, they flee. This is the beginning of a journey across cities, borders and identities, from the bazaars of Tirana to the monuments of Rome and the drag bars of New York.

It is also a search through shifting gender and social personae, for acceptance and love. But faced with marginalization at home and only precarious means of escape and survival, what chance do the young pair have of forging a new life? Pursued by memories of home and echoes of folk tales, they risk losing themselves in the struggle to leave their pasts behind. But the underground gene-hacker is seduced by a megalomaniacal little girl's dream of providing the soulless genetic constructs with free thought and a future-and he unwittingly unleashes a plague of madness on the world.

Now there's a void in his life and memory that must be refilled, but it means pursuing the dangerous sentient species he helped sire from the ruins of a Magic Kingdom through a wasted Europe. It is Alex Sharkey's last chance and the last hope remaining for a once-dominant human race. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig.

Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be. Az első kötet az közötti éveket, a második kötet az közötti éveket foglalja magában. E két kötetből válogattunk részleteket, s ezek képet adnak a két ország kapcsolatának alakulásáról, a viszony megromlásának albán értékelés szerinti okairól, valamint a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek sajátos albán megítéléséről.

Báró Nopcsa Ferenc nemcsak a magyar ősélettan egyik legkiemelkedőbb, európai jelentőségű alakja volt, hanem tudományos tevékenysége mellett élete csupa kalandban, csupa viszontagságban telt el. Romantikus, szertelen lélek volt, aki soha nyugalmat nem ismert, aki kereste a veszélyes helyzeteket, szokatlan kalandokat.

Ősélettani kutatásaival csaknem egyenrangú az a felfedező útja, amelyet az akkor úgyszólván még teljesen ismeretlen Albánia területén végzett s az albán népre vonatkozó megállapításai ma is még teljes érvényűek. Sem fáradtságot, sem félelmet nem ismert, hogy bebolyongja Albánia embernemjárta hegységeit, hogy az itteni törzsek bizalmába férkőzzék, résztvegyen apróbb, nagyobb harcaikban.

Itt folytatott bolyongásait közben meg-megszakította, hogy Európa tudományos gócpontjait keresse fel s itt előadásokat tartson az ősélettan jelentős kérdéseiről. A háború új fordulat felé vitte életpályáját: egyszerű pásztornak öltözve a román-magyar határon végzett életveszélyes és fontos megfigyeléseket: háború alatti kalandjai magukbavéve is felérnek bármilyen érdekfeszítő regénnyel.

Ezt a különös életet rejtélyes halál zárta le: bécsi lakásában találtak rá holtan - a magyar tudomány nagynevű képviselője öngyilkos lett. Tasnádi Kubacska András bizalmas munkatársa volt a nagy tudósnak, könyvét részben napló-jegyzetek, részben Nopcsa Ferenc személyes közlései alapján írta meg, elevenen, lenyűgöző őszinteséggel s olyan könyvnek adott életet, amely a magyar olvasók legszélesebb rétegeit egyformán érdekelni fogja.

Developed to promote sustainable local tourism and transcend political borders, it winds its way through the spectacular scenery of the Prokletije mountains, taking in high passes and remote valleys. Since its launch, the trail's popularity has continued to rise: however, despite increasing visitor numbers, the area — off-limits to foreigners until comparatively recently — remains underdeveloped and unspoilt.

The route can be hiked in around two weeks: it is presented in 10 daily stages and the guide also includes suggestions for excursions to bag neighbouring peaks and visit local sites of interest. While a moderate level of fitness is assumed, the walking itself is not difficult and makes use of existing paths and tracks. Food and accommodation are offered in traditional guesthouses in villages that often feel like somewhere time forgot.

Offering comprehensive advice on travel, permits and safety and details of local facilities, services and accommodation, the guide contains all the information needed to plan a successful trip. Clear route description is illustrated withmapping, and a short summary of the terrain and any particular difficulties is given at the beginning of each stage.

Background information on geology, geography and history is also provided, as well as a useful glossary of words and phrases in Montenegrin and Albanian. Unfortunately Albania has had its share of problems in the postcommunist era—destitution, political crises, and corruption fed by the Albanian mafia. Yet, Albania is in essence, a European nation like any other and will hopefully soon advance and take its proper place in Europe and the world.

This second edition of Historical Dictionary of Albania relates the history of this little-known country through a detailed chronology, an introduction, a bibliography, appendixes, and more than cross-referenced dictionary entries on significant people, places, and events; institutions and organizations; and political, economic, social, cultural, and religious facets. Robert Elsie is the author of more than 50 books and numerous articles.

He has served as a translator and interpreter of Albanian, most recently before the international Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia in The Hague. A cél csupán kéthetes üdülés volt. A látnivalók azonban annyira megkapták őket, hogy alig néhány hónap múlva ismét Albániába látogattak, és ekkor már több mint két hónapot töltöttek ebben a festői kis országban.

A szerzőt megigézték Albánia változatos tájai, az északi zord hegyvidéktől a déli lapályokon át a Riviérához hasonló tengerpartig. Bejárta az országot, megismerkedett történelmével, a sokat szenvedett, egyik igából a másikba hajtott népével, s aza felszabadulás óta végbement nagyszerű változással. Nagy szeretettel és lelkesedéssel az újságíró fürkésző, kíváncsi szemével és kritikus tollával írta meg könyvét Kurt Seliger.

Nemcsak az író, de az olvasó is fájó szívvel búcsúzik majd a könyv végén az albán partoktól, hiszen ez a könyv csak ízelítő Albánia, és az albán nép sebesen előrehaladó életéből. Az elmúlt évtizedekben — mindenekelőtt az Enver Hodzsa-időszak második felében — az albán vezetés hangsúlyozott elkülönülése csak fokozta ezt a rejtélyességet. Kétségtelen tény, hogy az albán nép etnikai hovatartozásáról, az albán nyelv eredetéről még századunk elején is vitáztak a tudósok.

Magyarországon egy rövid időszakban feltűnően sokat írtak és beszéltek Albániáról. Nevezetesen akkor, amikor Zogu, a köztársasági elnökből lett albán király magyar grófnőt vett feleségül. Apponyi Geraldine mindössze egy évig ült a tiranai trónon. Mussolini Olaszországa lerohanta szövetségesét, Albániát, és a megszállás másnapján éppen a királyi esküvő egykori díszvendége és tanúja, Ciano olasz külügyminiszter tárgyalt a megszálló csapatok teendőiről az albán fővárosban.

Gárdos Miklós — a királyi esküvő mozzanata köré csoportosítva a tényeket — miközben bemutatja Albánia korábbi történetét is, napjainkra is vet egy pillantást. Történelmi emlékei illír, görög, ókeresztény műemlékektermészeti szépségei kellemes, mediterrán tengerpartja, hóval borított magas hegyeinéprajzi érdekességei népviselet, népköltészet, népi építkezés egyaránt vonzóvá teszik. Ugyanakkor Albánia hosszú évtizedeken át elzárkózott a külvilágtól, környezetétől, a szomszédos országoktól.

Budapestet Tiranával rendszeres légijárat köti össze. Albániának Dalmáciához való közelsége az autóval történő megközelítést is lehetővé teszi.

Legjobb találat. Autótérképeink Európa országaiban való autózáshoz, útvonaltervezéshez nélkülözhetetlen, valamennyi fontos információt tartalmazzák. Nem csak az utak minőségéről és az egyes útszakaszok hosszáról tájékoztatnak, hanem idegenforgalmi nevezetességek, nemzeti. A fehér rózsa - Albánia mesebeli magyar királynéjának története, könyv. Albánia mesebeli magyar királynéjának története Egyszer volt, hol nem volt Egyszer régen, Magyarország gyönyörű királyságában élt egy arany hajú grófkisasszony, aki a rózsák nyelvét beszélte!

Ez a bizonyos kisasszony egy napon varázslatos utazásra indu. Géraldine - Egy magyar nő Albánia trónján Könyv. Apponyi Géraldine apja magyar gróf, anyja amerikai milliomoslány. Az első világháború kitöré. Joséphine Dedet Géraldine - Egy magyar nő albánia trónján könyv Az első világháború ki. Joséphine Dedet: Géraldine - Egy magyar nő Albánia trónján könyv. Az első világháború kitörés. Népszerű keresések. Albarn Albatros 2.

Minden ár az adott forgalmazótól származó bruttó ár, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Az adatok tájékoztató jellegűek.