Konyv: A zsidok tortenete Magyarorszagon I-II.


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 606136966
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,64

MAGYARÁZAT:

A magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Komoróczy Géza több étvizedes kutatásainak impozáns eredménye e páratlan köny — a hazai zsidóságról eddig nem készült hasonló színvonalú, teljességre törekvő történelmi munka. Illusztrációkkal, fotókkal. Romsics Ignác az ELTE professzora, gazdaság- a társadalom- és a művelődéstörténeti, valamint a kül- és belpolitikai szempontok kiegyensúlyozott érvényesítésére törekedett. A legfontosabb adatsorokat diagrammok, grafikonok és táblázatok teszik áttekinthetővé.

A határváltozásokat és hadieseményeket térképvázlatok illusztrálják, az egyes korok hangulatát gondosan válogatott fotók idézik fel. A kötet egy értékelő bibliográfiával is segíti az olvasót a könnyebb tájékozódásban. Romsics Ignác munkája az egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a korral foglalkozó kutatók és tanárok tankönyvként és kézikönyvként egyaránt használható alapműve. Mellettük nagy haszonnal forgathatják mindazok, akik a magyarság elmúlt évének nem szokványos története iránt " nem középiskolás fokon" érdeklődnek.

A szöveggyűjtemény mintegy hosszabb-rövidebb szöveget-dokumentumot tartalmaz, legtöbbjük alig ismert. Jacob Allerhand professzornak az ókori zsidóság történetét bemutató munkája. A könyv tudományos értékét növeli, hogy a szerződ imponáló tárgyismerete alkalmazza a legújabb kor felfedezéseit, pl. A szerző a héber Biblia és a talmudi irodalom jó, átfogó ismeretét, valamint az adott korba való beleélés lehetőségét nyújtja. A zsidóság szellemi életének hétköznapjaiba, küzdelmeibe, győzelmeibe, bukásaiba vagy ha kellett, a mártírrá válás mozgatórugóiba enged betekinteni.

Az aprólékosan megrajzolt és a történész alaposságával megfogalmazott részleteiből összetevődik a nagy egész, a monoteizmuson alapuló hit és kultúra. Amely elindítója volt eszméknek, világvallásoknak. A könyv hasznos olvasmánya vagy tankönyve elehet mindazoknak, akiket érdekel a zsidóság története a kezdetektől a talmudi kor lezárásáig. Nagyszabású, tudományos alapossággal megírt, gazdagon illusztrált sorozat.

A könyvek lapjain az emberiség történelmének ősi civilizációi elevenednek meg. És Baudolino mesélni kezd. Bizáncot keresztes martalócok fosztogatják, a város lángokban áll, menekülniük kell, de Baudolino közben is mesél és mesél. A meséje nyomán kibontakozó kópéregénynek - a világhírű író-filozófus legújabb, immár negyedik, diadalútját járó regényének- a hőse ő maga, Baudolino, Rőtszakállú Frigyes paraszti származású fogadott fia. Méghozzá felettébb tevékeny hőse: Baudolino képzelő- és tettereje nem ismer határokat.

Legfőbb ötlete egyenesen a Német-római Császárság egészének sorsát igyekszik új útra terelni Ötlet és valóság viszonya azonban - a korábbi Eco-regényekből ismerős módon - igencsak összekuszálódik. Létező személy-e a távol-keleti "János pap", és írt-e levelet Barbarossának a pápának, a bizánci uralkodónak?

Mi közük a babiloni háromkirályoknak a Grál-legendához, Nagy Károlyhoz és a Német-római Császársághoz? Baudolino és a cimborái mindenesetre elhatározzák: maguk mennek el a világ végére, János pap országába Hogy a végén de még inkább azon túl megint mindenre fény derüljön, természetesen. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi életét: a kor egyszerű embereinek mindennapjait, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözködését, mindezt korabeli képekkel illusztrálva.

Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek. Ütközőállam volt, védte a bizánci birodalmat az északi sztyeppék életerős barbár törzseinek - a bolgárok, magyarok, besenyők stb. Ezt megelőzően a történeti Magyarország része volt, még csak nem is képezett önálló politikai—közigazgatási egységet. Zsidó történelmi és kultúrtörténeti szempontból azonban az Északkeleti-Kárpátok vagy Északkeleti-Felvidék egységes, és sok szempontból egyedi — a kezdetektől fogva.

Jelen kötet erről a zsidó történelemről és kulturális örökségről kíván összefoglalót adni, a A témáról alig-alig létezik érdemi szakirodalom, a régió más nyelvein és világnyelveken is csekély az anyag, könyvünk így hiánypótló jelegű. Az egyes fejezetek a kérdéssel kapcsolatban rendelkezésre álló tudás foglalatát adják, történelmi forrásokra támaszkodva, a regionális megközelítés sajátosságait, kisebbség és többség szempontjait egyaránt figyelembe véve.

Jelen kötet több szerző műve: a térséggel, a zsidó kultúrával és történelemmel foglalkozó magyarországi, izraeli, ukrajnai, romániai kutatóké. A hagyományos eseménytörténet helyett a problématörténeti műfajt választották.

Az orosz história sajátosságait igyekeztek megjeleníteni, az okok és következmények felkutatásának módszerével. Egy nagy nép és egy erős állam ellentmondásos történelmi kapcsolata, viszontagságos fejlődéstörténete elevenedik meg a könyv lapjain.

Egy birodalomé, amely a fennállása során egyformán elkülönült a Nyugattól és a Kelettől. Történelme folyamán hol egyikhez, hol másikhoz került közelebb, ám mindvégig megmaradt sajátosan orosznak. Szükségessé vált a vallási nevelés mellett olyan polgári oktatás kialakítása is, ami lehetővé tette ennek a rétegnek a változó társadalomba való beilleszkedését és boldogulását. Ez indította a Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség vezetőit arra, hogy és között több oktatási intézményt hozzanak létre a városban.

Ezek az iskolák az ben bekövetkező államosításig sikeresen működtek. Számos kiváló embert neveltek a zsidóságnak, az országnak, sőt, az egykori diákokat szétkergető történelmi viharok következtében a világnak is - mind vallási, mind polgári téren. E könyv szerzője gyermekként a Polgári Fiúiskola diákja volt. Az egykori kisdiákok mára idős emberek - félő, hogy néhány év múlva az intézmény emléke a feledés homályába süllyed.

Ha nagyon-nagyon kis számban is, de még élnek ennek a korszaknak a tanúi, még fellelhetőek az emlékek. Balázs Pál könyvében megelevenedik a zsidó negyed, a "gettó" - végigsétálhatunk a régi Király és Dob utca lenyűgöző sürgés-forgásában. A rabbi-műveltségű szerző könyvéhez éppúgy hozzátartozik a zsidó ünnepek részletes bemutatása, mint a kóserség mibenlétének ismertetése.

Külön érdekesség az antiszemitizmus kelet-közép-európai formáinak és megnyilvánulásainak részletes bemutatása. A könyv méltán aratott sikert világszerte, szinte minden európai nyelvre és japánra is lefordították. Milyen lehetőségei voltak akkoriban egy fiatalnak a felemelkedésre? Hogyan büntettek egy papot, ha erőszakos tettet követett el?

Miért tabusították az es Dózsa-felkelést az első emlékezők? Erdélyi Gabriella történész könyvének főszereplői olyan késő középkori diákok, szegény papok és a barátcsuhát letevő szerzetesek, akik mindennapjaik során erőszakos konfliktusokba keveredtek, és ezért a pápai udvarhoz fordultak, hogy bűnük alól feloldozást nyerjenek.

Történeteik révén bepillantást nyerhetünk az iskolai csetepaték világába, az éjszakai életbe és a nagy falusi ünnepekbe, akárcsak a törökök és az urak elleni harcokba. Sorsukban közös, hogy fiatalok voltak, akik megélhetésüket és boldogulásukat keresték egy olyan korszakban, amely Európa nagy szellemi és társadalmi átalakulását készítette elő.

Második önálló monográfiája közel másfél évtizedes vatikáni kutatásaira épül, melyek felölelik a reneszánsz és a reformáció társadalom- és kultúratörténetét. Mivel nem hiszek az ún. Bár a különböző ideológusokat — még a számomra legelfogadhatatlanabbakat is — megkíséreltem a maguk belső logikájában, valamint történetiségében szemlélni, interpretálni, aligha tudtam a magam liberális konzervatív szemléletét mintegy zárójelbe tenni. Egyrészt a polgári jogegyenlőség ideáját sérthetetlennek tartom, ezt a Rubicont ugyanis nem lehet büntetlenül átlépni.

Másrészt a zsidóság múlt századi tömeges asszimilációjának történeti toposzát sokak által osztott illúziónak vélem Szépség és rútság nyilvánvalóan egymást feltételező fogalmak. A rútságot többnyire a szépség ellentéteként fogjuk fel, s ezért úgy érezzük, hogy az utóbbi meghatározása révén már az előbbiről is tudjuk, micsoda.

Ám a rút különféle megnyilvánulásai a századok során sokkal gazdagabbak és váratlanabbak, semmint általában gondolnánk. E könyv irodalmi szemelvényei és rendkívüli illusztrációi meglepő úton kalauzolnak végig közel háromezer év lidércnyomásai, félelmei és szerelmei között. Miért következett be és miért éppen ilyen módon Jeruzsálem megsemmisítése?

Miért vonultak vissza a város falai alól először Cestius, majd Vespasianus katonái is? S miért volt ennyire fékezhetetlen Titus "népe", mely hadvezére akarata ellenére gyújtotta fel a csodálatos templomot? Elkerülhetetlen volt-e a nemzeti katasztrófa, vagy más mozgatórugókat fedezhetünk fel a történelemben? Josephus Flavius műve első sorától az utolsóig érdekfeszítő olvasmány. Azzá teszi tárgyszerű előadásmódja és szerzőjének megrendült számvetése.

A második és a harmadik tárgya a középkori Magyar Királyság története, amelyen belül az Árpád-ház es kihalása számít választóvonalnak. A negyedik az Oszmán és a Habsburg Birodalom közé szorult és ezért három részre szakadt Magyarország történetét mutatja be tól ig. Az ötödik fejezet címe: Magyarország a Habsburg Monarchiában. A kötetet záró utolsó nagy egység őszétől a A kötet nemcsak történészi értelmezéseket, hanem forrásszövegeket, térképeket és táblázatokat, valamint részletes kronológiát és didaktikusan tagolt bőséges irodalomjegyzékeket is tartalmaz.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Komoróczy Géza. Baudolino Umberto Eco. Róma Steven Saylor. Forgószélben Balázs Pál. Szalai Anna. Gyurgyák János. Rukkola értékelés.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. A zsidók története Magyarországon I-II. A két kötet a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálja áttekinteni. A magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Komoróczy Géza több évtizedes kutatásainak impozáns eredménye e páratlan könyv - a Bővebb ismertető      Termék adatok      Bolti készlet      Vélemények.

Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Sumer és magyar? Zeneszerző portrék [eKönyv: epub, mobi] Csáth Géza. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Minden napra egy mese Móra Kiadó. Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete Körner András. Mikor eltűntek a galambok Sofi Oksanen. Miért dolgozunk? Barry Schwartz. Zsidó Lexikon. Az utazó Boschwitz, Ulrich Alexander.

Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető Termék adatok Bolti készlet Vélemények. Bővebb ismertető. Termék adatok. Szerző: Komoróczy Géza. Történelem a próféták kezében A Bibliáról. Zsidók a magyar társadalomban I-II. Bolti készlet    Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet.

Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt.

A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva.