Konyv: A szeretet gyogyszer, nem jutalom


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 762091949
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,72

MAGYARÁZAT:

Böjte Csaba Füves könyv-sorozatának negyedik kötete. Előző kötetek: A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény; Az igazgyöngy fájdalomból születik; A virág a fény felé hajlik. Henri Boulad S. Francia nyelvű és kultúrájú környezetben nő fel. Tizenhat évesen részesül a papi hivatás kegyelmében; ben Libanonba lép a jezsuita rend noviciátusába, ott is szentelik pappá ban. További stúdiumait is beleszámítva összesen 17 esztendőn keresztül folytatja tanulmányait: teológiát tanul Libanonban, filozófiát és irodalmat Franciaországban, pedagógiát az Egyesült Államokban, ahol a chicagói egyetemen "master of psychology" diplomát szerez; Amerikában tanul még misztikát és aszkétikát.

Beszédei, előadásai és lelkigyakorlatai óta számos országban - eddig 12 nyelven - könyvalakban is megjelennek. Évente előadókörutakat tart Európában, beszédeit gyakran a rádiók is közvetítik. Üzenetének lényege az őszintén megélt - a szociális elkötelezettséget is felölelő - mindennapi vallásosság és a misztikus lelkiség újra felfedezésének fontossága.

Felkerekedtem és tisztelettel meglátogattam őket bölcs tanításukat kérve. Néztem és láttam is, ahogyan itt-ott a kopár sziklákra felkapaszkodnak a zuzmók, nyomukban, mint zöld bársony kézfejek, ott vannak a mohatelepek, hogy az ellobbanó nyarak melegét önmagukban életre váltsák. Fejlődnek, növekedve bontakoznak, friss hegyi harmat itatja őket, a kopár sziklák között csendes életet élnek, lassan megöregednek, magukba roskadva földdé válnak.

Halálukból egy kis maréknyi föld születik, melyből friss virágok bomlanak, szép zöld pázsit fent az ég és a föld között, ott virítanak a hatalmas sziklaormokon. Szélben lengő kis zöld pamacs, naiv remény, mely minden évben a tél markában visszahull a földbe, melyből léte vétetett, s melyet ellobbant létével gyarapít.

Álltam és némán csodáltam azt a nyugodt, türelmes jóságot, mellyel e hatalmas szikla dajkálja az életet. Megértettem, hogy itt minden kis születés türelemből és halálból fakadt. Ki tudná megmondani, hogy hány ezer év és mennyi születés, pusztulás van egy kis fenyő sziklák közé ékelt tövét ölelő, porló földben?

Előttem a hatalmas sziklabérc! Mennyi türelem, kitartás, széltől, lecsorgó esővíztől megvédett humusz kell egy kis erdőfolthoz, mely üde, zöld színével, mint egy palást hálásan borítja az oltárkő lankás vállait! Alázattal nézem a sziklán az erdőt, mint zarándok a mestert! A rohanó, kapkodó világban nyugodt helytállást szeretnék tanulni e hatalmas fával borított sziklabérctől!

Megtanulni a ragyogó napsütésben, a fagyos hóesésben béketűréssel hordani az életet, befogadni a cseppnyi gyermekeket és dolgozni, hogy a szorgos évek szálfa sudár ifjakat formáljanak belőlük, hinni, hogy megtelepedve majd gyökeret eresztenek a lassan szülőfölddé nemesülő létemben. Jó dolog nézni a sziklát és a rajta ég felé törő sokszínű életet!

A lépték lehet, hogy más, de a lényeg ugyanaz, s ez engem végtelen nyugalommal tölt el, jól van ez így! Évezredek peregnek, generációk jönnek-mennek, és a kopár sziklafal otthonná válik. Nézem az Oltárkőt, és hiszem, hogy Isten országa általam, belőlem is épül! Boldog vagyok, mert itthon maradtam, és létemmel e kis világ parányit gazdagodik! Nincs miért kapkodnom, hisz egyetlen dolgom van, csendben befogadni és hordozni szelíden az életet, míg vissza nem adhatom testemet az anyaföldnek, lelkemet a Teremtőnek!

Karikó Éva: Csaba testvér füves könyve biztos kézzel vezet minket lelki utunkon. Üzeni, nem az a feladatunk, hogy érett korban is sihedert játsszunk, minden kornak a maga gyümölcsét szakítsuk le, találjuk meg a maga feladatát, örömét. A szenvedésről, a lélek koromsötét éjszakájáról vallja csak térden állva lehet beszélni, tudja, mint malomkő a búzát, mindannyiunkat megőrölnek, ez természetesen fáj, de életadó gabonává válhatunk, ha méltósággal viseljük el a megpróbáltatásokat.

Tapasztalataiból merítve szól a halállal való szembenézésről, és az oda vezető út feladatairól, a segítés lehetőségeiről. Végül mesél arról, mi várhat ránk, mikor a földi ajtó bezárul mögöttünk, a hatalmas mennyei ablakról, az égi szurkolótáborról, az ajándékba kért ötven körömről, az örökélet tevékenységeiről Mit is értsünk ez alatt?

A könyvből kiderül. Van bátorságunk belevágni? A kötetet a szilágysomlyói református templom mennyezetkazettái díszítik. A kötetet Karikó Éva szerkesztette, a fotókat Váradi Levente készítette. A jezsuita rendben alapos kiképzésben részesült. Előbb a libanoni Beirutban teológiát tanult, majd Franciaországban filozófiát, aszkétikát és misztikát. Ugyanitt igazgató is lesz.

Nagyszabású tervet valósít meg a leprások felkarolására, melybe fiatal keresztény és mohamedán egyetem hallgatók százait kapcsolja be. Mindeközben nem téveszti szem elől az embert, akinek meg kell birkóznia e válsághelyzetekkel. A szerző gyóntatói mivoltában a hosszú évek pszichológiai és lelkipásztori tapasztalatait összegzi könyvében oly módon, hogy csatlakozik híveihez lelki útjukon.

Tomáš Halík ban született, tanult filozófiát, szociológiát, pszichológiát, teológiát és vallástudományt. A vallások közötti kapcsolatokkal foglalkozik, a tolerancia és a lelki szabadság érdekében végzett szolgálatáért kitüntetést kapott. Könyvei és cikkei számos világnyelven jelentek meg. Aki a Szentírást olvassa, esetleg hirdeti, annak azt értelmeznie is kell, és bizonyosnak kell lennie arról, hogy amit olvas és hirdet, az valóban a Szentírás tanítása.

Ehhez szükséges elsajátítani az értelmezés alapelveit. A félreértett Ige téves hithez és hamis reménységhez vezethet. Mindenekelőtt felvázoljuk a bibliaértelmezés nehézségeit, majd a Biblia eredeti szövegével és magyar nyelvű fordításaival foglalkozunk. Azután a bibliaértelmezés történetét tekintjük át, és figyelembe vesszük azt a kettős jellegzetességet, hogy a Biblia emberi könyv mint bármilyen más könyvde ugyanakkor isteni eredetű is amelyhez hasonló nincs.

Mindez kihatással van annak helyes megértésére. A kulturális, nyelvtani, irodalmi és retorikai jellegzetességeket is fontos tanulmányozni, hogy a Bibliában található különböző műfajú írásokat és szerkezeti egységeket megérthessünk. A szóképek, előképek és jelképek értelmezése, valamint az Úr Jézus példázatai gyakran nehéz kihívás elé állítanak, ugyanúgy a próféciák megértése és alkalmazása is.

A chicagoi nyilatkozatok mutatják, hogy el vagyunk kötelezve a Szentírás tévedhetetlensége mellett. Ez rendkívüli kiváltság! Ebben a folyamatban nagyon fontos eszköz az ő Igéjének a tanulmányozása, amiből nem hiányozhat a megfigyelés, ugyanis a helyes értelmezés esélyt ad az ennek megfelelő alkalmazásra, a téves értelmezés viszont sokféle tévhitet és helytelen alkalmazást eredményezett az évszázadok során.

A helyes írásértelmezéshez nyújt segítséget az Érteni az Írásokat című hermeneutikai mű, amelynek hiánypótló szerepe is van. A könyv bemutatja a bibliaértelmezés mai kihívásait, kitér a bibliai szöveg és a fordítások kérdésére és hasznos történelmi áttekintést is bocsát az olvasó rendelkezésére. Közérthetően és átfogóan mutatja be azokat az alapismereteket, amelyeket a Bibliát tanulmányozó hívő ember elsajátíthat, sok példával illusztrálja a mondanivalót. Az Érteni az Írásokat egy olyan eszköz, amely sokkal hatékonyabbá teheti a bibliatanulmányozást, ha azt alázattal és engedelmes szívvel végezzük.

Írásában nem csak önmagához lép közel, amikor feleleveníti gyermekkorát, küzdelmeit tinédzserként, de az Olvasót is magával rántja, alaposan megmerülünk, és cseppet sem bánjuk. Impulzivitással, szenvedéllyel és szeretettel átitatott lapok ezek, melyek mindegyikéhez harc kötődik, méghozzá győztes harc. A szerző különleges képességgel szól valóban mindenkihez, akihez előszavát intézi: a meleg közösséghez, a hívő keresztényekhez, és a melegek környezetét alkotó családi, baráti körhöz is.

Marcellnek mély és sokrétű mondanivalója van, és olyan nyelvezetet talált üzenete átadására, amiért lehetetlen nem megszeretni őt, mintha velünk nőtt volna fel, barátunk, társunk lenne. Hiteles, sebezhető és bátor önfeltárulkozásnak lehetünk tanúi, amelyben azt érezzük: minket is tanít és inspirál, szelíden vezet egy útra, rácsodálkozunk, hogy így is lehet. Le sem tagadhatná lelkész identitását, süt belőle, hogy az Isten bizalmasa ő. A könyv másik ereje a korrajz jellege.

Egy pesti srácot ismerünk meg, aki a mi magyar társadalmunkban él, és reflektál arra, amit tapasztal. Elhisszük neki, hogy itt, köztünk nőtt fel. Marcell időszerű társadalom-kritikától sem riad vissza és tükröt tart politikusnak, melegnek, kereszténynek egyaránt. Kétségtelen, van feladat, és a könyv végére érve csak egy dolgot sajnálunk: hogy nem hamarabb írta meg. Nagyon itt volt már az ideje. A fiatalok, ha hátat fordítottak neked, te nem mentél tovább, hanem mestered példájára, ki az emmauszi tanítványokat elkísérte, lelkesítette, te is olyan szépen beszéltél hozzájuk, hogy lángolt a szíve annak ki hallgatott tégedet.

Szívből jövő, élő hitet hordozó szavaid tavaszt hoztak egész Európára. Nincs más út számunkra sem, hisz az ítélettől, lesajnálástól nem lesznek bátrabbak, tüzesebb lelkületűek a mai fiatalok, nem fognak nagyobb lendülettel tanulni, vállalkozásokba kezdeni, családot alapítani, gyermekeket vállalni.

Csak a te utad járható számunkra is. Szent Antal segíts, hogy tudjuk egymást lelkesíteni, bátorítani, hogyha kell, akár a néma halaknak, vagy az együgyű szamaraknak is szóljunk, beszéljünk, de az Istentől kapott szánk ne némuljon el a gondok, bajok, nehézségek láttán.

Járj közben értünk, hogy tudjunk hatásosan imádkozni a mai fiatalokért, és a te nevedben létrehozott alap kamataiból, egyre több tovább tanuló fiatalnak ösztöndíjat tudjunk biztosítani. Könyörögj érettünk! Tanulmányait Franciaországban, Libanonban és az Egyesült Államokban végezte. A szociális munka elkötelezettje sok évtizede dolgozik a nyomortelepeken, leprások és betegek ellátásában. Fáradhatatlanul optimista az Úr szolgálatában. Részt vett különböző oktatási programok kidolgozásában és elterjesztésében.

Beszédei, igehirdetései, előadásai révén válik egyre ismertebbé a világ számos pontján. Egy kicsit én is "meg akartam halni önmagam számára", imádkozni akartam a barátaimért, jótevőimért és azokért, akiket megbántottam. František Lízna SJ áprilisában indult el Santiago de Compostelába, és augusztusban érkezett meg. Ez a kis könyv a kilométernyi gyaloglás közben minden nap gondosan vezetett útinaplója. A számos hasonló témájú könyv közül leginkább szikár egyszerűségével tűnik ki.

Teológiai elmélkedésekkel vagy belső vívódások lejegyzésével Lízna sehol sem terheli olvasóit. Megkapó a szöveg puritánsága, néhol a humor határán mozgó hétköznapisága. Ez az út átimádkozott út, de egyben olyan út is, ahol Szűz Máriához, a köztársasági elnökért vagy egy elítélt gyilkosért imádkozni épp oly természetes, mint azért fohászkodni, hogy az éjjeli szálláson senkit ne zavarjunk horkolásunkkal. Nem is tudom, hány olvasó kérdezte tőlem, mi történt az ő városával, szülőföldjével Aztán két éve, amikor valaki ismét megkérdezte tőlem, mi történt Szentpéterváron, meg hogy egy fiatal író írhatna-e róla egy regényt, belegondoltam: miért is ne?

Folytassuk ezt az interaktív kutatást, csináljunk belőle egy nagy játékot! Azóta húsz regényt jelentettünk meg. A legtöbb Oroszországban: Szentpéterváron, Szibériában, az Urál vidékén, az ország északi és déli tájain. De persze más nemzetek is képviseltetik magukat: az Egyesült Királyság, Kuba és most már Olaszország is!

Az oldal további böngészésével ezt elfogadja. Nyelvek:                   Bejelentkezés Regisztráció. Rózsafüzér Könyvek Miseruha Szobrok Ékszer. Főoldal Új termékek Akciós kínálat Kapcsolat Ajándékkereső. Új termékek. Akciós kínálat. Bevásárlókosár 0 termék. Akciós termékek. Rózsafüzér szövött tasakb 6. A szeretet gyógyszer, nem jutalom - Böjte Csaba.

Milyen csodálatos szerv a mi aprócska nyelvünk: származhat belőle gyógyír a lelki sebekre, de lehet méreg is, elsimíthat feszültségeket és okozhat óriási galibákat, lelket önthetünk másokba vagy vigasztapaszokkal zárjuk be a szenvedő ember száját, hogy elhallgattassuk, önbizalmat adhatunk és földbe döngölhetünk vele másokat.

Az igazságot a másik arcába vághatjuk mint a mosogatórongyot, vagy tapintatosan megkínálhatjuk vele. Hogy ugyanaz az apró testrész mi mindenre képes, attól függ, hogy a kormányos, vagyis mi magunk, milyen iránytű szerint éljük életünket. Böjte Csaba gondolatainak gyűjteménye a párbeszédről, a bizalomról, a megbocsátásról nem módszertani útmutató, különféle kommunikációs és konfliktuskezelési technikák pontokba szedett felsorolása.

Természetesen azt szeretnénk, ha szavaink mindig áldást hoznának. Azokra, akiknek mondjuk, és magunkra is. Amíg ez nem sikerül mindig esetleg csődöt mondunk az év Irgalomra, ha a szavakat mi mondjuk, és irgalomra, ha a szavakat nekünk mondják. Ha elcsüggednénk, elkeserednénk, megfáradnánk küzdelmeinkben, lapozzuk fel Csaba testvér gondolatait, bizton felfrissíti lankadó lelkierőnket és erőt ad az újrakezdéshez oldal, keménytáblás.

Összetett keresés       Regisztráció       Bejelentkezés © Gábriel katolikus könyvesbolt - könyv, kegytárgy, rózsafüzérMinden jog fenntartva. Design by KayZee IT.