Konyv: Jezus tanitasai I.


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 716132542
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,51

MAGYARÁZAT:

Ezekkel a szavakkal szembesítette Jézus napjai farizeusait. Ugyanezekkel a szavakkal kérdezem meg az utolsó napi szentektől és más keresztény társaimtól, hogy mit is hisznek valójában Jézus Krisztusról, és milyen dolgokat cselekszenek e hitük miatt. A legtöbb idézetet a Bibliából vettem, mert a legtöbb keresztény ismeri ezt a szentírást. Magyarázataim természetesen merítenek abból, amit a modern szentírások, különösen a Mormon könyve, tanítanak azokról a bibliai szentírásokról, amelyek annyira kétértelműek, hogy a különböző felekezetekhez tartozó keresztények mind másként magyarázzák őket.

Mindenek előtt hívőkhöz szólok, de mindenki máshoz is. Ahogyan Tad R. Callister elder tanította ma reggel, egyes, magukat kereszténynek valló emberek, Jézust nagyszerű tanítónak tartják, de ódzkodnak attól, hogy elismerjék isteni mivoltát. Hozzájuk Jézus saját szavaival szeretnék szólni. Mindannyiunknak meg kell fontolnunk, amit Ő maga tanított arról, hogy ki is valójában, és minek a megtételére küldték el a földre. Az Atyaisten is megerősítette ezt. Jézus azt is tanította, hogy külsőleg ugyanúgy néz ki, mint az Atyja.

Azt mondta az apostolainak:. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Így, az Atya terve értelmében, Jézus Krisztus volt minden dolog Teremtője. Palesztinában élő népéért végzett szolgálata alatt Jézus azt tanította, hogy Ő Jehova, Izráel Úristene lásd János Később, már a feltámadt Úrként, szolgálta az amerikai földrészen élő népét.

Ott kijelentette:. Sok évvel ezelőtt egy cövekkonferencián találkoztam egy nővel, akit, elmondása szerint, arra kértek, jöjjön vissza az egyházba az évekig tartó távolléte után, de nem jutott eszébe egyetlen ok sem, hogy miért is kellene ezt megtennie. Ő a világ élete, mert Ő a Teremtőnk, és mert feltámadása mindannyiunk számára biztosítja azt, hogy újra fogunk élni.

És az élet, amelyet tőle kapunk, nem csupán halandó élet. Ő az út és Ő a világosság, mert tanításai bevilágítják a halandó életen átvezető ösvényünket, és megmutatják nekünk az Atyához visszavezető utat. Jézus mindig tiszteletben tartotta az Atyát, és követte Őt. Akaratát teljesítve tudunk visszatérni az Atyához.

Így magyarázta:. Ki fog akkor belépni a mennyei királyságba? Jézus megmutatta nekünk, hogyan tegyük meg ezt. Jézus papsági hatalmat adott az apostolainak lásd Máté és másoknak. Én is tanúja vagyok ennek a papsági hatalomnak. Parancsolatai által is vezérel bennünket. Ennélfogva megparancsolta a nefitáknak, hogy többé ne vitatkozzanak a tanok pontjait illetően, mert:.

Jézus arra is megkért bennünket, hogy Rá összpontosítsunk, ne a világ dolgaira. Az élet kenyeréről szóló nagyszerű beszédében Jézus elmagyarázta a halandó és az örökkévaló táplálék közötti különbséget. A Szabadító azt tanította, hogy Ő az élet kenyere, az örökkévaló táplálék forrása.

A világ által nyújtott halandó táplálékról — többek között arról a mannáról, amelyet Jehova küldött, hogy táplálja Izráel gyermekeit a pusztaságban — Jézus azt tanította, hogy azok, akik erre a kenyérre támaszkodtak, most már mind halottak lásd János Még ma is vannak olyan, magukat kereszténynek valló emberek, akik inkább vonzódnak a világ dolgaihoz, vagyis azon dolgokhoz, amelyek fenntartják a földön való életet, de nem adnak semmilyen táplálékot az örökkévaló életre. Szabadítónk halandó szolgálata a feltámadásával és a világ bűneiért hozott engesztelésével érte el csúcspontját.

Amikor a feltámadt Úr megjelent a nefitáknak, felkérte őket, hogy jöjjenek előre, hogy megérinthessék a sebét az oldalán és a szögek nyomát a kezén és a lábán. Ezért végül az egész világ hódolni fog Neki. Jézus további becses igazságokat is tanított az engeszteléséről. A Mormon könyve, amely részletesen kifejti a Szabadító tanításait és a legjobb magyarázatot adja küldetéséről, így jegyzi fel ezt a tanítást:. És… aki bűnbánatot tart és megkeresztelkedik az én nevemben, azt eltölti a Szentlélek; és ha mindvégig kitart, akkor íme, ártatlannak fogom tartani őt Atyám előtt azon a napon, amikor odaállok, hogy megítéljem a világot.

Így értjük tehát, hogy Jézus Krisztus engesztelése lehetőséget teremt a számunkra, hogy legyőzzük a bűnből eredő lelki halált, és szent szövetségek megkötése és betartása által az örök élet áldásaiban részesüljünk. Mindannyiunknak magunk kell válaszolnunk ezekre a kihívásokra. Végső soron kihez vagyunk hűek?

Olyanok vagyunk-e, mint azok a keresztények, akik Neal A. Maxwell elder emlékezetes leírásában Sionba költöztek, de azért igyekeznek egy másik lakást is fenntartani Babilonban? Nincs középút. Mi Jézus Krisztus követői vagyunk. Mi az Ő egyházának és evangéliumának polgárai vagyunk, és nem szabadna útlevelet tartanunk csak azért, hogy Babilonba látogathassunk, illetve nem szabadna úgy viselkednünk, mint annak polgárai.

Ő a Teremtőnk. Ő a Világ Világossága. Ő a mi Szabadítónk a bűntől és a haláltól. Ez a legfontosabb ismeret a földön, és ezt ti magatok is tudhatjátok, mint ahogy én magam tudom. A Szentlélek, aki bizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról, és aki elvezet bennünket az igazságra, Ő nyilatkoztatta ki nekem ezeket az igazságokat, és nektek is ki fogja nyilatkoztatni. Az út a vágy és az engedelmesség.

Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é vagy én magamtól szólok? Bizonyságomat teszem ezen dolgok igazságáról, Jézus Krisztus nevében, ámen. Október A szentírások ereje Richard G. Személyes kinyilatkoztatás és bizonyság Barbara Thompson. El fog jönni az idő L. Whitney Clayton. Most, hogy újra találkozunk Thomas S. Késlekedés nélkül, idejében tenni azt, ami helyes José L.

Tanács a fiataloknak Boyd K. Számítotok Neki! Dieter F. Az egyházi tisztségviselők támogatása Henry B. A gyermekek szíve atyáikhoz fordul David A. Gyermekek Neil L. A felkészülés ideje Ian S. Jobb felfelé tekinteni Carl B. Megváltás LeGrand R. Curtis Jr. A bűnbánat isteni ajándéka D. Todd Christofferson. Tom Perry. Fel hát a harcra! Jeffrey R. Az ároni papság hatalma Keith B.

Életre szóló lehetőség W. Christopher Waddell. Az Úr módján történő gondoskodás Dieter F. Bátran állj magad! Thomas S. Az Úrra várva: Legyen meg a Te akaratod! Robert D. A Mormon könyve — egy Istentől származó könyv Tad R. Szeressétek az édesanyját! Elaine S. A név fontossága M. Russell Ballard.

Álljatok szent helyeken! Szövetségek Russell M. Jézus tanításai Dallin H. A Lélek módján tanítani Matthew O. A misszionáriusok az egyház kincsei Kazuhiko Yamashita. Válaszd az örök életet! Randall K.

Jézus tanítása a keresztség ről: - újjászületést adó szent ség v. Nikodémus sal beszélgetés, Jn. Mi Jézus tanítása inak célja? Jézus tanítása inak az a célja, hogy megismertesse velünk Isten törvénye it, s ezáltal megszabadítson a tudatlanságtól, bűntől és a halál félelmétől. Miképpen szabadit meg Jézus a tudatlanságtól?

Jézus tanítása alapján hittel valljuk, életünknek értelme és célja az, hogy az örök élet et szerezzük meg. Az élet célja az üdvösség! Ennek megszerzése szent kötelességünk, melynek teljesítése nagy áldozat okat kíván. A halál nem mindennek a vége, hanem a halál fölött győzelmet lehet aratni, lehet részesülni egy örök életben, amit Isten ajándékoz az ember nek.

Ez az örök élet pedig elválaszthatatlan Krisztus személyétől. De nem általában az emberét, hanem az én működésemet. Azért mondja ezt el nekem, mert ezt nem lehet kispekulálni. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy az ember leül, elgondolkodik rajta, aztán rájön a 'megoldásra'. Ezt kívülről valakinek meg kellett mondania.

Máté Nemcsak hit, buzgóság, hanem türelem is. A példázatok nem egy szempillantás alatt megérthető igazságot tartalmaznak: el kell azokban mélyülni, el kell rajtuk gondolkozni. Aki türelmetlen, az nem jut el a megismerésig. Szintén ~ iból látható a legvilágosabban - amit az egész Biblia tanít - hogy a téves magyarázatok az embernek az Istentől való függetlenülési törekvéséből származnak.

Felfedezhetjük emögött Sátán tervét és módszereit is. Exodus: a kivonulás könyvea mózes i könyvek egy darabja. Az apostol nak az ótestamentumi próféciá kra való hivatkozása, valamint az a kijelentése, hogy ezek beteljesedtek a názáreti Jézus tanításaiban: sok lelket meggyőzött, akik várták a megígért Messiás eljövetelét. Válasz: Egy keresztény szótári meghatározása valami hasonló lenne ehhez: "Egy személy, aki Jézusban mint Krisztusban való hitről tesz vallást, vagy a ~ in alapuló vallásban van.

És akkor jön el a vég Három evangélium jegyzi fel ~ it az utolsó időkről. Ebben a sorozatban Derek Prince elmondja látását erről a témáról. Az alcímek: A sátán királyságának szerkezete; A varázslás tulajdonságai; Az antikrisztus szelleme; Az egyház győzelme Ha megkérdeznéd, hogy minek alapján dönti el azt, hogy mi igaz és mi nem a Bibliában illetve ~ iban, merthogy gyakran idéznek belőle, nagy bajban lenne.

Válasz helyett nagy csend következett. Ennyit erről Az ' ám há ' árec mozgalom, amely szívesen hajlott ~ felé, a farizeus i lenézés és kizárólagosság miatt fordult el a templom tól. Mivel azonban a törvény alapján állott, szükségszeruen tette át a hangsúlyt a szeretet templomon kívüli és hétköznapi gyakorlására. A könyv fő részei: "Jézus, akit Krisztusnak hívnak" ~ és megváltó i műve "Isten házanépe" az Egyház "Élő vizek forrásai" a szentségek "Én élek, és ti is élni fogtok" a halál - feltámadás kérdése.

A könyv öt nyelven nagy példányszámban jelent meg. Másrészt ~aki a szadduceusok kal való vitájában ezt mondta: "A feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyala i a mennyben. A keresztény életmódját ez a nagy, átfogó életcél határozza meg mindenben. Ezt helyezi minden elé és fölé, megszívlelve ~ it A visszaemlékezések nem közvetlenül személyes emlékek. Jézus tanítása. Téma: Biblia. Kezdőlap » Biblia » Jézus tanítása. Jézus tanítása       Jézus tanítása a keresztség ről: - újjászületést adó szent ség v.