Konyv: A szekelyek rovid kepes tortenete


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 964842320
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,78

MAGYARÁZAT:

Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különféle elméleteket dolgozva ki e nép eredetéről, ismertetve különböző szemszögből a történetét. Az utóbbi időben örvendetes módon ismét fokozódott a Székelyföld iránti érdeklődés. Egyre többen tartják fontosnak, hogy megismerkedjenek a magyar nemzet e különleges népcsoportjával, mely hosszú századokon át védelmezte földjét, küzdött szabadságjogaiért, és teszi ezt ma is. Egyed Ákos történész, akadémikus gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötete a szélesebb olvasóközönség számára mutatja be röviden a székelyek történetét.

Bízunk benne, hogy mind Székelyföldön, mind a Kárpát-medence más vidékein egyre többen haszonnal forgatják a kötetet, melybe a szerző sok évtizedes kutatási eredményeit is beépítette. Csavaros észjárású, furfangos emberke, aki kalandjai során talpraesettségével, humorával, emberségével, segítőkészségével úrrá lesz a nehéz helyzeteken.

Eredendően a napilapot olvasó sokféle iskolázottságú helyi embereknek íródtak és afféle görbe tükröt kínálnak az olvasóknak: ilyennek látom magunkat, az életünket a nyolcvanas évek végétől napjainkig. Trilógiájának első darabja, a Bányavirág a Színházi Dramaturgok Céhe, majd a Színházi Kritikusok Céhe szerint is Az évad legjobb drámája lett, a szerző megkapta érte a Szép Ernő-jutalmat.

A sorrendben második műnek, a Bányavakságnak is két bemutatója volt már. A kötetzáró Bányavíz pedig az Örkény István Színház drámapályázatát nyerte meg. A Bányavidék darabjai ugyanazt az isten háta mögötti, reménytelen világot barangolják be, fanyar humorral, tragikomikusan. Érthetően a gyermek- és ifjúkor élményei a legerősebbek.

Legerősebb benyomást az alföldi gazdálkodó nagyapa, Gregus Máté gyakorolja unokájára, életszemlélete, munkaszeretete, igényessége rányomja bélyegét a Székelyudvarhelyre férjhez jött Takács Sára doktornő egész életére. A Székelyföldre honosult orvosnő sokat tesz fogadott városa közösségéért, nagyapjától és egykori tanárától, Szent-Györgyi Alberttől kapott minta szerint élte le életét. Erről az útról vallanak a könyv lapjai Duka János gyűjtései, mesefeldolgozásai mintha egy elveszett székely mitológia széttört cserepei lennének az írásbeliséget megelőző időkből.

Megszületett a székely dzsungel-könyv. A mi madaraink énekelnek benne fülünknek ismerős dalokat, a mi állataink beszélnek anyánktól tanult, édes nyelven, megértjük a székely ősvadon zúgását, a hulló fenyőtoboz zaját, a bokrok és a fák minden parányi neszét. Sírni lehet a gyönyörűségtől. A fontos csak az, hogy olyan írásmű született, amilyen az egész világirodalomban kevés van, s a maga nemében páratlan.

A leíróművészet európai érvényű iskolapéldája. Sok-sok idő múltán is bizonyára örömet és megifjító, bűvös italt nyújt majd az élet vándorútján megfáradottaknak, és számos nyelven hirdeti a szépség és jóság hervadhatatlan igéit.

Talán a Gulliver és a Robinson társa is lesz valamikor, ki tudja. Tündéri havas, erdők, vadonok világa, sohasem halhat meg a te varázslatos romantikád! Magyar nyelv, sohasem némulhat el a te zengő szépséged, melyet most egyetlen könyvbe sűrítve a kezemben tartok.

Az ő őszinte hinni tudása és bátor cselszövőkészsége lehet a példázata annak, hogy "Sajgóföldön" ahogy az író a Székelyföldet mintegy "beszélő" elnevezéssel jelöli - persze nem kicsiny erőfeszítések árán - mégis lehetséges az emberi közösségeket felőrlő történelmi és társadalmi viszonyokkal szembeforduló ellenállás és ennek következtében a felemelkedés.

Én Köbös Orsolya alakjának a megformálását tartom a regény legnagyobb epikai, egyszersmind erkölcsi értékének, és szívesen helyezem el ezt az asszonyi alakot az erdélyi magyar történelem nagyformátumú, legendás asszonyhősei: Báthori Zsófia, Lórántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata, Varga Katalin, Teleki Blanka, Gyarmathy Zsigáné Háy Etelka mellett. Örvendetes lenne, ha Erdély magyar leányifjúsága bennük találná meg a maga hőseit és példaképeit. Szíves kalauzként Székelyföldre, időben a század elejére viszi el az olvasót, szülőföldjére, a Nyikó völgy Farkaslakára.

Megismerkedünk a falu keletkezésének legendájával, a környező községekkel, a székelyek eredetével, majd az író őseivel, akik a többi székely család életét példázzák. Gyűrkőznek a sovány földdel, őrzik egy zárt világ hagyományait, de minden nemzedékükben akad valaki, aki kiemelkedik; a nép követeként kiröppen a világba. A könyv az első emlékezetes betegségtől a kiröppenésig, az elemi iskola végéig mutatja be hősét.

Gyermekkori csínyek, szorongások, ráeszmélések mögül kirajzolódik a felnőtteket kritikával szemlélő, a munkát korán megtanuló és jókedvvel végző kisfiú embersége. Megelevenedik az anya "szenvedő s mégis derűs tekintete", az apa "komoly és értelemben díszes arca", de nem hiányoznak a család és a falu életének komor, nehéz pillanatait felidéző oldalak sem.

Néha úgy tűnik, hogy az emlékezés megszépíti a valóságot, mégis teljes világot rajzol az író, melynek a tisztesség, a szabadságszeretet, a szorgalom és a kövek alól is virágot hajtó remény az alapja. Tamási művészetében az idealizáló-szimbolizáló művek után a Bölcső és bagoly fordulatot jelent a realizmus irányában. A székely valóság sokoldalúan hű rajzával, a gyermekkori élményekhez hozzáadva a felnőtt tapasztalatát, magával ragadó társadalmi regényt teremtett, amely lírával átszőtt önvallomás és vallomás is egyben.

A szülőföld és a gyermekkor napfényes-árnyékos világában a szerző művészetének rejtett forrásaira bukkanhatunk. Nyelvi fordulataiból, stílusából elénk tárul a székely nép észjárása, lelkisége; összegezve kapjuk mindazt, amit a népköltészettől és az útra bocsátó közösségtől kapott.

Semmi külön feladatot nem ad neki, nem zavarja meg rejtélyeivel. Írásainak nincsenek külön titkai. Belterjesen kibomlik mindaz, amit történetei nyújtanak. Könnyű, varázslatos, kristályos és szivárványos folyású magyar beszéde könnyedén kap föl szárnyaira, s amikor letesz, érezzük, hogy mindent látunk, amit meg akart mutatni nekünk. A nagy elbeszélők ellenállhatatlan erejét hordja ez a nyelv, s kis elbeszélésekben és rajzokban legzavartalanabb a hatása.

Székelyek című kötetének néhány olyan elbeszélése van, amelyet nem lehet elfelejteni. De az egész kötet, első novellagyűjteménye, a Jézusfaragó ember óta, Nyirő legművészibb és leggazdagabb hatású könyve. A kötetet kiegészíti három, eddig könyvben meg nem jelent novellája. Folyton ő méretik meg: emberségből, helytállásból, kitartásból, becsületből, észjárásból.

A nép egyszerű, ám góbésan csavaros eszű gyermeke csendőrrel és turistákkal, városi vadász urakkal és adóvégrehajtóval megesett nevettető esetei vagy övéivel való könnyes-érzelmes történetei mind-mind adalékok a székelység népkarakterológiai képéhez. A nép erényeit és elenyésző gyöngeségeit testesíti meg, szükségszerű tehát, hogy túlrajzolt legyen.

Ilyen találékony, derűs, furfangos — ám, ha a sors úgy hozza, együtt érző és áldozatosan segítő — ember a valóságban aligha létezik, de Nyirő nem is jellemrajzot ad, hanem egy népcsoport, a kisebbségi sors szorításában vergődő székely nép vágyott—álmodott karakterét, követendő magatartásának mintáját, életstratégiáját mintázta meg egy személybe sűrítetten.

A regényben Uz Bence egyenrangú társa a táj: a csíki havasok vadregényes világa. Nyirő hangja ennek megfelelően "székelyes", a tájnyelv minden ízét-zamatát beépíti regényébe. Ötven évvel ezelőtt, őszén a Keleti Kárpátokon átözönlő szovjet csapatok nyomában román szabadcsapatok - a Maniu-gárdisták - jelentek meg a Székelyföldön.

Rémtetteiknek első pillanata a szárazajtai mészárlás volt. Szárazajta után Csík, Gyergyó felé, a Székelyföld belsejébe vezetett az útjuk. Raboltak, fosztogattak és gyilkoltak. Csíkmadarason kettő, Csíkkarefalván egy, Csíkszentdomokoson tizenegy, Gyergyószentmiklóson három embert végeztek ki. A könyv a dokumentumriport eszközeivel idézi meg a tragikus napokat, szólaltatja meg a ma is rettegő túlélőket. Lenyűgözően életszerű képekben mutatja be a város lakóinak, a vargáknak, az asztalosoknak, a mészárosoknak és a más foglalkozást űzőknek az életét, a város szórakozásait, az első gépkocsi felbukkanását.

El-beszélései nemcsak népábrázolások, nemcsak témájukat veszik az erdélyi nép életéből, de annak legbensőbb lelkivilágát, gondolkodásmódját is tükrözik. A válogatás a Tamási-novella szinte minden típusát bemutatja, a korai, még balladás hangvételű, a háború s Erdély státusváltozása miatti tragikus érzésektől feszülő, prózaversbe hajló kisepikát, a székely falu és lakóinak bensőséges, szeretteli rajzát, az anekdotikus-játékos történetet, a szerelem tisztaságát és hatalmát hirdető lírai novellát, az erdélyi sors, a magyar-román-szász együttélés lehetőségeit ábrázoló tanmesét és végül a magyar novellairodalom csúcsait jelentő, az ember béke- és szabadságvágyát egyetemes érvénnyel megfogalmazó kései remekműveket.

Az írásokban a székelyek drámai sorsa balladás költészetté lesz, Tamási hősei emberi nagyságot tanúsítanak a tragédiákban, s a megtörhetetlen életakarat példáivá, szinte emberfölöttivé magasztosulnak. A kötet méltó foglalata Tamási Áron írói és emberi erényeinek: paraszti demokratizmusának, humánumának, az erdélyi föld és népe tökéletes ismeretének és szeretetének, költői hullámzású, varázslatos nyelvének, népmesei mélységű jelképiségének, humorának. A jellegzetes tréfákkal fűszerezett, mégis drámai hangvételű epizódokban egy udvarhelyszéki legény, a dolgos és életrevaló Bojzás Küs Dani életének legfontosabb szakaszát, családalapításának történetét követhetjük nyomon.

Az ifjúság, a szerelem, a család és az örömteli események mellett azonban a fiatal párnak szembe kell néznie a mindennapi élet megannyi keserűségével is. Dani és Anikó hamar megtapasztalja, hogy az élet küzdelmek sorozata, ahol a boldogság múlandó, de a kudarcra ítélt emberi erőfeszítéseknek maradandó emléke marad. A mindennapi élet nehézségeit, a szegénységet, a kilátástalanságot, a családot érő sorscsapásokat csak tovább súlyosbítja az idegen hatalom pusztuláshoz, tragédiákhoz vezető elnyomása.

A végzet és a drámai sors megjelenítésén átragyognak az író nyelvi leleményei, az ízes székely humorral teli évődések és kalandok, a szülőföld iránti határtalan szeretet, ám eloszlatni nem tudják a regény komor hangulatát. A tragikus vég ellenére mégis hinnünk kell - mert az író elhiteti velünk - hogy van magyar jövő Székelyföldön. Fileki Márton fia nem érti. Ugyan hogyan veszhetett volna el, hiszen minden a helyén maradt, minden a régi.

Ferkó csak a kolozsvári egyetemen döbben rá a valóságra, hogy milyen sors jutott a magyarságnak saját hazájában. De azt is látja, hogy minden feszültség, mely a különböző nemzetiségűek között támad, a politika műve. Emberi sorsok, futó szerelmek, kényszerű meghajlás a hatalom előtt, dacos helytállás, összefogás a nehéz időkben - így zajlik a kis falu élete. Ferkó férfiként érti meg, hogy hiába is vár a nagyapja meséiből ismert Csaba királyfira, a szebb jövőt neki magának kell megteremtenie.

A Székelyföld gyönyörű tájait bemutató leírásokban, élményszerű jelenetekben és jellemrajzban gazdag történet az emberség szép példája. Beszerzése a meglévő állomány figyelembe vételével minden nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárba javasolt. Ebből következik, hogy szigorúan tudományos mondjuk ki: akadémiai alapokon kell állnia, a vitás kérdéseket is ebből a nézőpontból kell, hogy megközelítse.

Ugyanakkor, tekintve a célzott csoport életkori sajátosságait, egy székely történelemtankönyvnek tartalmaznia kell azokat a hagyományokat, mondákat, mítoszokat, amelyeknek történeti hitele ugyan kétes, sőt olykor egyértelműen cáfolható, de élnek a székelység emlékezetében. A Vidám sirató Bódi Vencel messzire szakadt övéit várja haza a havasra, hiába.

A dramaturgiai ellenpontot ezúttal két fiatal tiszta szerelme, örömre készülő élete jelenti, ők lesznek az elhagyott öregember lelki gyermekei. Ám az egymásra találás sem hozhatja el a földi boldogságot, mert "elátkozott nép gyermekeiről csak a holtak beszélnek". S mindeme eszmék, motívumok az író utolérhetetlen nyelvi erejével szólalnak meg. A címben szereplő "székelyföldi" nem arra utal, hogy az itt található vízikerekek valamiképpen rendkívüliek lennének, de én ezek között éltem, járkáltam, ezekről vannak élményeim.

Mehettem volna a mócok közé vagy Beszterce környékére, esetleg a Néra völgyébe, a Berettyó mentére, az országban sokfelé, Magyarországra, az egész Balkánra, sőt Európába, a szélrózsa minden irányába, mert mind ugyanaz a mese A malom élete, értelme végtére olyan, mint egy kicsi mese.

Elvetjük a búzát, learatjuk, kicsépeljük, elvisszük a malomba, ott megőröljük, megszitáljuk, kenyeret gyúrunk belőle, kisütjük, aztán, egy kis szalonnával, hagymával s túróval, jóízűen mind megesszük! További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Udvartér Fekete Vince. Bányavidék Székely Csaba. Pusztulás Lőrincz György. Székelyek Nyirő József.

Csaba Wass Albert. Rukkola értékelés.

Kezdőlap » Történelmi » Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története. A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különböző szerzők különféle elméleteket dolgoztak ki e nép eredetéről és különböző szemszögből ismertetik annak történetét.

Az utóbbi időben örvendetes módon ismét fokozódott a Székelyföld iránti érdeklődés. Egyre többen tartják fontosnak, hogy megismerkedjenek a magyar nemzet különleges népcsoportjával, mely hosszú századokon át védelmezte földjét, küzdött szabadságjogaiért, és ezt teszi ma is. Egyed Ákos történész, akadémikus gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötete a szélesebb olvasóközönség számára mutatja be röviden a székelyek történetét.

Bízunk benne, hogy mind Székelyföldön, mind a Kárpát­medence más vidékein egyre többen haszonnal forgatják a kötetet, melybe a szerző sok évtizedes kutatási eredményeit is beépítette. Termékek keresése Cikkek keresése. Bejelentkezés Regisztráció. Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története. Nincs raktáron.

Ajánló Letöltések Kapcsolódó termékek 0 Hozzászólások 0 A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Demeter László. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét! Létrehozva: www. Tájékoztatást kérek e-mailben az alábbi esemény ek ről: Ár-figyelés         Ha a termék ára ez alá csökken: Ft. Készlet-figyelés         Ha a termék elérhetővé válik készleten.

Még nem érkezett hozzászólás.