Konyv: A Biblia


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 387966341
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,60

MAGYARÁZAT:

Pontosság ellenőrzött. A Biblia könyvei a kereszténység szent könyvében, a Bibliában található iratok. Ezek az iratok számos különböző műfajba tartoznak, például: elbeszélésekevangéliumokprófétai iratok, zsoltároklevelek, apokaliptikus írások. Az Ószövetség tekintetében, a kereszténység fő ágai között néhány különbség található a könyvek elnevezésében és tagolásában, illetve abban, hogy az egyes deuterokanonikus könyveket a Biblia részének tartják-e.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : A Wikimédia Commons tartalmaz A Biblia könyvei témájú médiaállományokat. Kategória : Biblia. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra?

Wikimédia Commons. Mózes 1. Mózes 2. Mózes 3. Mózes 4. Mózes 5. Énókh 1. Sámuel 1. Királyságok 1. Sámuel 2. Királyságok 2. Királyok 1. Királyságok 3. Királyok 2. Királyságok 4. Divré hajjámín. Krónika 1. Krónika 2. Ezsdrás 1. Ezsdrás 2. Ezsdrás 3 függelék. Ezsdrás 3 extra kanonikus. Ezsdrás 3. Ezsdrás 4 függelék. Ezsdrás 4 extra kanonikus. Ezsdrás 3 3— Ezsdrás 4. Esztér nincs benne a kiegészítés. Eszter nincs benne a kiegészítés. Makkabeusok 1. Makkabeusok 2.

Makkabeusok 3 extra-kanonikus. Makkabeusok 3. Makkabeusok 4 függelék. Etióp Makkabeusok 1. Etióp Makkabeusok 2. Etióp Makkabeusok 3. Manassé imája függelék. Manassé imája. Manassé imája Ódák könyvében. Sír hassirim. Énekek éneke. Sirák fia. Jeremiás siralmai. Báruk 2 Báruk levele keleti szíreknél. Báruk 4. Jeremiás levele Báruk 6. Jeremiás levele. Danijjél nincs benne a kiegészítés. Dániel nincs benne a kiegészítés. Teré asszár a 12 kispróféta. Az apostolok cselekedetei. Pál levele a rómaiakhoz.

Pál első levele a korinthusiakhoz. Pál második levele a korinthosziakhoz. Pál levele a galatákhoz. Pál levele az epheszosziakhoz. Pál levele a filippiekhez. Pál levele a kolosszébeliekhez. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz.

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz. Pál első levele Timótheoszhoz. Pál második levele Timótheoszhoz. Pál levele Tituszhoz. Pál levele Filemonhoz. A zsidókhoz írt levél. Péter második levele. János második levele. János harmadik levele.

Pontosság ellenőrzött. A Biblia amely a koiné görög βιβλίονazaz tekercs szóból származik azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint.

A teljes Bibliát szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan keresztény Szentírás nak [1] is nevezik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg.

Így a héber Biblia — a Tanakh — azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az 1.

Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre Ótestamentum és az apostoli írásokat tartalmazó Újszövetségre Újtestamentum. Gramatánakazaz Írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét. Ez a könyv gyakorolta a legnagyobb hatást a világtörténelem alakulására. Ez a szócikk a keresztény Bibliát tárgyalja. A zsidó Bibliáról lásd a hagyományos zsidó teológiához kapcsolódó Tanakhilletve a nemzetközi tudományos kutatás nézőpontját tükröző Héber Biblia szócikkeket.

A keresztények a Kr. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveketlátszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára. Zsoltár  · 2 Báruk  · Báruk levele. A Biblia két fő részből áll: Ószövetségből és Újszövetségből más néven: Ótestamentumból és Újtestamentumból.

Míg az Ószövetség az Izrael népével kötött szövetség keretén belül adott kinyilatkoztatásokat Isten cselekedeteit és prófétái által közölt üzeneteit örökíti meg, addig az Újszövetség a keresztény egyházzal kötött szövetség keretén belül közölt kinyilatkoztatásokat Jézus életét, az ősegyház tapasztalatait, az apostoli tanításokat, az egyház további útjára vonatkozó jövendöléseket tartalmazza. Egyes történetek, próféciák többször is — esetleg különböző nézőpontból és írótól — szerepelnek a Biblia különböző könyveiben.

Egyes részek a lehető legnagyobb tömörségre törekedve adnak információt a történelmi eseményekről, míg más részek művészi rajzolatot nyújtanak az ember és kor természetéről például: szerelemről. A Biblia könyvei mintegy esztendő folyamán, a Kr. A hagyomány szerint körülbelül negyven személy írta a Biblia könyveit; voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is. A bibliai könyvek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták.

Ez első lépésként azt jelentette, hogy az egyik canterbury érsek, az ban elhunyt Stephen Langton az iratokat fejezetekre részekre osztotta. Majd századokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. Az Ótestamentum kapcsán ezt a munkát az ben meghalt Santes Pagninoaz Újszövetséget illetően pedig ben Robertus Stephanus végezte el.

A Biblia könyveit a A fejezetek általában a bibliai könyvek tartalmilag elkülönülő nagyobb egységeit választják szét, míg a versek általában mindenféle tartalmi szempont nélkül megállapított néhány mondatos szakaszok, amelyek a mondatok könnyebb visszakereshetőségét és a különböző bibliai részek közötti kereszthivatkozások konkordancia készítését szolgálják.

A versek számozása a katolikus és protestáns bibliakiadásokban megegyezik. A verseket követő kereszthivatkozások viszont az egyes bibliakiadásokban eltérnek, és nem is minden kiadásban találhatóak meg. A Biblia megírása több mint ezer éven át tartott.

Írói gyakran nem a saját koruk eseményeit, hanem akár több száz évvel korábbi történéseket, legendákat és azok újabb kiegészítéseit jegyezték le a hagyományok alapján. Leó pápa  is a Ezt az igazságot alapul véve a Bibliában nincs semmi emberi. A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét Isteni eredetét és ezzel a kánonhoz való tartozását.

Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a -es III. Kárthágói Zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak pszeudoepigráf vagy nem Isten által sugalltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifoknak nevezik.

Pedig erre az időre már megszámlálhatatlan mennyiségű olyan írott mű keletkezett, amelyeknek a hívők isteni tekintélyt tulajdonítottak. Ezekkel együtt közel harminc különböző evangélium is létezett, amely közül sok a keresztény szemléletnek ellentmondó, gyakran gnosztikus tartalmú volt. A jelenések könyve — amely nem beszél Jézus földi életéről és az egyházi szervezet isteni eredetéről stb.

A Codex Vaticanus Vatikáni kódex a Biblia legértékesebb görög kézirata a 4. A Biblia másik két legjobb és legteljesebb szövegtanúja a valamivel későbbi Codex Sinaiticus és Codex Alexandrinus. A Biblia egyértelműen a legek könyve: a világon a legtöbbször és legtöbb nyelvre lefordított, [5] a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv. A Biblia a kereszténység elterjedésével túllépett a zsidó népilletve a zsidó közösségek által lakott területek határain, és eljutott a Föld szinte minden ismert országába és népéhez.

A könyvnyomtatás és a reformáció további lendületet adott a Biblia és a bibliafordítás, valamint a bibliaolvasás terjedésének. Egyes nyelveken ekkor készültek el azok a klasszikus fordítások, amelyek máig nagy tiszteletnek örvendenek. A modern nyelveken közreadott középkori és újkori fordítások szinte számbavehetetlenek.

A keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az ún. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává.

Míg előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, utóbbiak azt tartják, hogy az Egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. Ezért van az, hogy a protestáns Bibliákban nincsen lábjegyzet, így a nehezebben érthető részeket szabadon értelmezik. A véleménykülönbségek miatt korábban tovább darabolódtak a protestáns egyházak. A katolikus Bibliák tartalmaznak lábjegyzeteket, amelyek az Egyház értelmezései. A 17— A mikrológiaírók különösen kedvelt témája volt a Biblia.

További számításai alapján az Ószövetség legrövidebb verse a Krónikák első könyve 1, Héber, Peleg, Reúaz Újszövetségé pedig János evangéliuma 11, A Biblia könyvének rövidítése pont nélkül, a könyv száma szorosan eléje, szintén pont nélkül: pl.

Mt2Móz. Az idézett versszáma a fejezetet jelző számtól vesszővel van elválasztva: pl: Gal 1,8. A részen belül idézett versek között kötőjel, illetve pont van: pl: Mt 28,1—5. Ha több részre vagy könyvre szól az idézet, a részek, illetve a könyvek között pontosvessző van: ApCsel 18,8; 19,29; Róm 16, Ez a lista néhány különösebben érdekes tényt tartalmaz a protestáns kánon szerinti Bibliával kapcsolatban.

Bővebben: A bibliai történetek morális szempontok szerinti megítélése szubjektív, ezért az alábbiakban olyan versek lesznek bemutatva, amelyek mondanivalója, tanulsága a mai nyugati társadalmi normák szerint vitathatók vagy vitatottak:. A történet morális tanulsága épp az lett volna, ha Ábrahám kijelenti, hogy semmi áron nem hajlandó megölni saját gyermekét.

Saul  · Dávid  · Salamon  · Az izraeli és júdai királyok listája. Péter  · András  · id. Jakab  · ifj. Máté  · Márk  · Lukács  · János. Pál apostol térítőútjai  · Őskeresztények. Jézus csodáinak listája. Jézus élete  · Hegyi beszéd  · Csodái  · Különböző vallási nézőpontok róla  · Második eljövetele. A teremtés  · Tízparancsolat  · Ószövetség  · Újszövetség.

A kereszténység kronológiája  · Zsinatok  · A pápaság története  · Nagy egyházszakadás  · Nyugati egyházszakadás  · Inkvizíció  · Reformáció. Ortodox  · Keleti katolikus  · Antikhalkédóni  · Nesztoriánius. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Hasonló címmel lásd még: Szentírás egyértelműsítő lap.

A Wikimédia Commons tartalmaz Biblia témájú médiaállományokat. Sablon:Az Ószövetség könyvei m v sz. Sablon:Az Újszövetség könyvei m v sz. Sablon:A Biblia történelme m v sz. Hozzáférés: Puskás Béla: A Szentírás. Kiadta: Korda R. Gondolat, Bp. Vallásportál Ókorportál. Sablon:Az Ószövetség története m v sz. Sablon:Az Újszövetség története m v sz.

Sablon:Kereszténység m v sz. Keleti kereszténység. Új vallási mozgalmak. Kategória : Biblia. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok.