Konyv: Aranykakas


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 313619215
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,92

MAGYARÁZAT:

A nevezetes szentgalleni portyának a krónika lapjain fennmaradt emlékezetét frissíti fel az író s színezi át, varázsolja közel hozzánk a deli Csát vitéz és a gyönyörű Szökéte szenvedéseinek és szerelmének rajzával. A történetben természetesen érdekes szerepet kap Heribald, a félnótás kövér barát, akinek visszaemlékezése alapján maradt fenn kalandozó őseinkről a szentgalleni kolostor krónikájában a történelemből jólismert jelenet. Hiteles események és alakok, költött figurák és fiktív történetek formálódnak egységes társadalmi-történelmi körképpé ennek az izgalmas, kalandos regénynek lapjain.

Nem csupán a középkori nyugat-európai városokról és klastromokról rajzol az író érdekes képet, hanem történelmi, néprajzi, régészeti és más adatok alapján megeleveníti egy portyázó magyar törzs itthoni életét is. Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennünket.

Valamennyi terrorista tolsztojánus és vegetariánus volt, valamennyi fanatikus az orosz humanisták tanítványa. És e bűn alól nincs feloldozás A Cég eredeti küldetése a világ megismerése volt. Amikor ez nem sikerült, hozzáfogott, hogy megváltoztassa a világot. Tim Weiner Pulitzer-díjas szerző a CIA lehető leghitelesebb történetét nyújtja át az olvasónak ebben a könyvben, melynek minden sora dokumentált tényeken alapszik.

A kötet ötvenezernél is több, elsősorban magának a Központi Hírszerző Hivatalnak az archívumából származó dokumentumra, valamint CIA-veteránokkal, köztük a központi hírszerzés tíz igazgatójával készült interjúk százaira támaszkodik.

Végigkíséri a CIA történetét a második világháborút követő létrehozásától a hidegháború idején folytatott küzdelmein és a terrorizmus elleni háborúján keresztül egészen addig, míg Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat.

A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának.

A kötet tehát ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve. A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk.

Az értékelések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. A hat fejezetből, bibliográfiából és dokumentumokból álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik.

A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában. A sorozat valamennyi eddig megjelent kötete Nemzetközi biztonsági tanulmányok - önértelmezés és viták a hidegháború utáni korszakban; Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán; A transzatlanti vita; Geopolitika és biztonság; A terrorizmus anatómiája.

Balkáni tapasztalatai gazdagítani fogják. A balkáni kegyetlenkedés és kétségbeesés mögött Európa felfedezheti saját forrásait. Mint az ókori görög tragédia, a mai balkáni dráma alapvető dolgokról szól. Az alázatról és a szerénységről. Európának és a világnak szüksége lesz ezekre az erényekre, nem csak azért, hogy megoldja a balkáni problémákat, hanem más kérdések miatt is, amelyek még ennél is nagyobbak: a harmadik világ által feltett kérdések, vagy pedig a környezet megvédésének a gondja.

A háború ok-okozati összefüggéseit kereső tudományok közül a geográfia azzal tűnt ki, hogy képes volt az oknyomozó szemlélet érvényesítésére. Ez eredményezte az emberföldrajz és a politikai földrajz kialakulását, és végső soron a geopolitika megszületését.

A román geopolitikai gondolkodás mélyebb ismerete még integrációs világunkban is kívánatos lenne, különösen akkor, ha egyik szomszédunkról van szó, amely a legnagyobb számú magyar nemzetiségű lakosságnak ad otthont. Hiánypótló a román geopolitikai iskola történetével foglalkozó feldolgozás, amelynek alapvető módszere és eszköze a forrásfeltárás és közlés. Kidolgozói és alkalmazói egyebek mellett azt vizsgálták, milyen hatást gyakorol az államok társadalmi-gazdasági fejlődésére, nemzetközi kapcsolatrendszerére, világpolitikai súlyára a földrajzi fekvés pl.

A XIX. A második világháború után a klasszikus geopolitikát felváltotta a geostratégia, amely a katonai-stratégiai kérdések földrajzi szempontú vizsgálatát végzi, s amelynek súlypontjai az Egyesült Államokba és a Szovjetunióba kerültek át.

Napjainktól pedig a távközlési és közlekedési technológiák fejlődése révén, valamint a fokozódó globalizálódás nyomán a geopolitikai kutatások is egyre inkább gazdasági tartalmat nyertek, ezt az irányzatot geoökonómiának nevezik. A jelen válogatás elsősorban a magyar nyelven hozzáférhető szakirodalom hiányosságait igyekszik pótolni, amikor a mai amerikai, orosz, francia és német geopolitikai irodalom egy-egy képviselőjének írásaiból közöl. Az egyes szerzők nemcsak nemzeti, de koncepcionális vonatkozásba is eltérő iskolákat képviselnek.

Közös jellemzőjük viszont, hogy valamennyien a ma is aktív generációhoz tartoznak, s koncepcióik karakterisztikus vonásokkal bővítik korszakunk geopolitikai útkeresését. Shakespeare királydrámái nyomán is az a benyomásunk, hogy a Lancaster- és a York-ház viaskodása sok évre vérbe borította Angliát. Most más kép tárul elénk: páncélos vitézek dulakodnak a völgyben, miközben a domboldalon békésen ballag ökrei nyomában a parasztember. S a városokban épp ez idő tájt születik meg a könyvnyomtatás; tömegek lesznek írástudóvá.

Igaz, a kis seregek vívta ütközetek után lenyakaznak a harcmezőn néhány áruló főurat más áruló főurak, de a polgárháborúkra jellemző tömegmészárlásnak semmi nyoma a krónikákban. Megismerünk végül egy daliás férfiút is: Gloucester a neve, másként III. Richárd, aki a Tudor-korszakban púpos szörnnyé torzul. Vagyis a S mindezt nem kis részben anyjának köszönheti, aki szenvedélyes asszony, gyengéd anya és józan stratéga volt.

Megpróbáltatásaival szembe nézve — a Hungariai Flora névvel álcázva magát — nagy türelemmel és bátorsággal készül arra, hogy bosszút álljon az elszenvedett sérelmekért. Kitartásának és nőiességének köszönhetően végül elfoglalja az őt megillető helyet Pipin mellett, aki nagymértékben hitvese eszességének és diplomáciai érzékének köszönhetően II.

Kis Pipin néven teheti a fejére a királyi koronát, és így Frankhonban ő lesz a Karoling-dinasztia első királya. Ezzel elkezdődik a hajdani grófkisasszony felemelkedése a korai középkor legbefolyásosabb asszonyává. Házasságukból született két fiút és egy lányt nemcsak teljes anyai odaadással szereti, de okosan, a jövőjük megalapozására is gondolva neveli és látja el tanácsokkal.

Van, amikor féltékenységében a mágia eszközeitől sem riad vissza, aminek férje végül áldozatul esik, majd újra latba veti józan eszét és kitartását, hogy elsőszülöttének biztosítsa a frank trónt, akiből a korszak leghatalmasabb uralkodója lesz, Nagy Károly. A regény izgalmas fordulatokkal bővelkedik, miközben betekintést nyerhetünk a korszak kolostorainak, nemesi házainak, katonai táborainak mindennapi életébe is. A nyugati nagyvárosokban már ma is százezres és milliós muszlim közösségek élnek párhuzamos társadalmakban - a többségi társadalmak kultúrájával, szokásaival és elvárásaival a legellenségesebb módon szemben állva - akik magas születési rátájuk következtében a es évekre a legtöbb városban már többséget alkotnak majd az elöregedő és zsugorodó létszámú európai gyökerű lakossághoz képest.

Ezek a problémák a mindennapokban már több éve érezhetőek voltak a széles tömegek számár, azonban a domináns média és a véleményformáló szellemi körök - éppúgy, ahogy itthon a cigánykérdést illetóen - megtiltották őszinte megvitatásukat, és rasszizmussal vádolták meg azokat, akik fel merték vetni őket. Az elfeledett, növekvő problémák azonban robbanásszerűen kitörtek az ezredforduló környékén. Emellett bemutatja a világ energiaforrásai feletti angol, majd amerikai ellenőrzés létrejöttét és az eközbeni küzdelmeket, melyek az angol kereskedelmi és pénzügyi hatalom as évek végi állapotából elvezettek az elmúlt évtizedek amerikai dominanciájához.

A szerző mély elemzésben tárja a az olvasók elé Európa amerikai ellenőrzésének mechanizmusait az es évek végétói és az azzal szembeni ellenállás, illetve az ellenállás vereségének történetét de Gaulle as évekbeli törekvéseitől kezdve Willy Brandt antiatlantista Európapolitikáján át egészen a francia-német tengely szembefordulásáig a Nyugat egyedüli világhatalmával, amely a as nemzetközijog-ellenes amerikai-angol iraki támadás kapcsán jött létre.

A bevett, egységes nyugatképpel szemben a könyvből két versengő globális erőcsoport küzdelmei rajzolódnak ki, melyek a kapitalizmus két fő formájának küzdelmeként is megjelennek. Az uralmi dimenzió ugyanis rendszerint kimarad a globalizáció tárgyalásából, és így csak egy hatékonyabb és racionálisabb termelési és piaci szerveződésként jelenik meg.

Az es évek közepétől lezajló gazdasági folyamat a neoliberális monetáris kapitalizmus térhódítása a keynesi kapitalizmussal szemben során az addig országhatárok közé szorított, demokratikus kormányzatok által ellenőrzött banktőkés csoportok kiszabadultak a jogi korlátok alól és kikényszerítették a pénztőke szabad mozgását. A globális szinten összefonódott banktőkés csoportok közül a német és francia-belga csoportok háttérbe szorításával az amerikai-angol-holland banktőkések kerültek ki győztesen.

Az utóbbi években ez a folyamat áttevődött a politika világába is: a szavazatszerzésért versengő pártok szerepét a banktőkések által közvetlenül működtetett alapítványi rendszer és ezek politikai agytrösztjei veszik át. Az es rendszerváltás idejére ezek a folyamatok már lényegében lejátszódtak, és ehhez, az akkori elemzők által előre nem látott új globális uralmi rendhez csatlakoztunk mi, magyarok is.

A Franciaországban rendkívül népszerű író oknyomozó dokumentumkrimije mesterien eleveníti fel az események feszültségét, a nagy leszámolást megelőző órák, napok, hetek, hónapok manővereit, intrikáit s magát a " hosszú kések éjszakáját" is. Gallo olyan érzékletesen rajzolja meg a politikai erőviszonyokat, hogy az olvasó számára nyilvánvalóvá válik: nem pusztán vetélkedésről, személyes bosszúról, az elfajztott SA-vezérek "megbüntetéséről" volt szó; az összeesküvéssel megvádolt Röhm és gárdája és "mellesleg" sok-sok teljesen ártatlan ember legyilkolása a további események szempontjából is nagy horderejű elhatározás eredménye, a nácik közti belső harc döntő mozzanata volt.

Max Gallo ben született Nizzában. Író, történész, kritikus. Sok történelmi munkája, tucatnyi regénye jelent meg. Amikor a spanyol hódítók Mexikó földjére léptek, az indiánok végzetes félreértésnek estek áldozatul: azt hitték, hogy szakállas, fehér patriarchájuk tért vissza kíséretével. López Portillo Kecalkoatl emberi arcának és művének regényes megjelenítésére vállalkozik ebben a költőien megírt és mégis egy kalandregény fordulataival teljes könyvben, és egy történelmi példázat ürügyén a társadalommá szerveződő emberiség időtlen gondjait feszegeti: hatalom és erkölcs, elmélet és gyakorlat, célok és eszközök, vágyak és valóság ellentétét vagy bonyolult egységét.

Átszellemült fejtegetéseiben is mélységesen realista szemléletével azt a kissé csüggedt, de roppant hasznos felismerést fogalmazza meg, hogy a legszebb tan és szándék is csak annyit ér, amennyi kiállja belőle a gyakran kényelmetlen és szennyes, de parancsoló gyakorlat és valóság próbáját.

Károly helyett ténylegesen a rámenős, céljának elérésében minden eszközt felhasználó anyakirályné — Medici Katalin — birtokolja a hatlamat. A háttérben a reformáció terjedése következtében kiújul a vallásháború, a spanyol befolyás erősődik, a Lotharingiai-ház képviselői, a katolikus Guise-család hatalomra tör. A hugenották vezetőjét, Navarrai Henriket valami módon meg kellen fékezni, ezért a király húgát, Valois Margitot hozzá szándékoznak adni.

Az esküvőt augusztusára tervezték. Szinhelye Párizs. Erre az esményre a katolikus és a hugenotta párt egész vezetősége hivatalos. A magyar zsidóság legsúlyosabb megpróbáltatásai idején állt az ország zsidóságának élén. Vezetése alatt szenvedte el a magyar zsidóság a zsidótörvények megszorításait és végül borzalmait.

Nemesszalókon született Szülei gazdálkodók, úgynevezett paraszt-zsidók. Stern innen emelkedik ki, és fut be fényes karriert a gazdasági életben. Az élelmiszeriparban kezdi, majd a pénzügyi életben, a bankárok világában jelöli ki a maga helyét. Stern Samut A német megszállás alatt a Zsidó Tanács elnöke. Az Emlékirataim Stern Samu, az iparmágnás és exponált zsidó vezető visszaemlékezése gyermekkorára, családjára, ifjúkorára, felemelkedésére.

A Zsidó Tanács működésével foglalkozó naplóját — Versenyfutás az idővel! Első kézből ismerhetjük meg a Pesti Gettó megmenekülésének történetét, melynek részese, és elmondása szerint egyik fő kitervelője volt. A szerző, John Keegan akkoriban a Királyi Akadémia hadtörténet-tanára volt, és "A csata arca" volt az első könyve, amellyel azonnal nagyjelentőségű életműve talán legfontosabb darabját is megalkotta. Az évtizedes oktatói tapasztalat és a katonákkal -köztük a második világháborút csapattisztként megjárt, és addigra a brit hadsereg vezetőivé emelkedett főtisztekkel- töltött sok idő sajátos gondolatokat sugallt a szerzőnek.

Az kezdte érdekelni, mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisztek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás addig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított. Keegan szakít a győztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával, de azzal a hagyománnyal is, amelyik a visszatekintés bölcsességével - és az íróasztal biztonságos fedezékéből - az események eleve elrendelt, logikus láncának, valamiféle gigászi sakkjátszmának, "a politika folytatásának más eszközökkel" szereti láttatni a háborút.

Emberi és materialista hadtörténet ez, utóbbi nem a szó szánalmas ideológiai értelmében, hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi topográfia, haditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb. Elemzi továbbá a csata mint fegyveres összecsapás és mint történelmi jelenség változásait az évszázadok során. Agincourt, Waterloo és a Somme-i offenzíva első napja döntő jelentőségű, sokszor megírt összecsapás, de ahogyan Keegan tekint rájuk, az olyasfajta változást indított el a hadtörténetírásban, amilyet Einstein és társai munkássága a fizikában.

Kosár tartalma 46 db. Azonnal szállítható Raktáron. Bookart Kiadó. Tartalom: Rulfo tömör, mélyenszántó képekben ábrázolja elbizakodott, törtető főhősének sorsát, aki ugyan meggazdagodik, de tulajdonképpen végigtengődi az életét.

Bukása egyben meggyötört felesége bukása is, aki halálával az urát is megsemmisíti. Egészen kivételes teljesítmény. Juan Rulfo nemcsak a legnagyobb, de a legolvasottabb írója is a modern mexikói irodalomnak. Hermetikus világa, mindenfajta önértelmezéstől való szigorú tartózkodása és a saját magától megkövetelt magas színvonal - alkotásai java részét megsemmisítette - a sallangmentes, tiszta művészet eszméjét juttatják eszünkbe, amely már akkoriban is szokatlan volt, és úgyszólván elképzelhetetlenné vált az önreklámozás korában.

Juan Rulfo Lángoló puszta. Juan Rulfo Pedro Páramo. Vásárlási tudnivalók. Regisztráció Bejelentkezés A kosárban 46 db termék van összesen Ft értékben. Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági. Gyermekek és szülők. Idegen nyelvű. Kert és lakás. Lexikon, enciklopédia. Pénz, befektetés, üzlet. Szórakoztató irodalom. Szótár, nyelvkönyv. Tankönyv, segédkönyv. Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn A vikomt, aki engem szeretett 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn Tisztességes ajánlat 3 Ft 2 Ft.

A némaértő olvasás alapjai - foglalkoztató munkafüzet 1. Csernus Imre Főnix 4 Ft 3 Ft. Énidő 1 Ft Ft. Pamela Binnings Ewen Párizs királynője. Zoltán Gábor Orgia. Stephanie Thornton A tigriskirálynék. Jászberényi Sándor A Varjúkirály - Nyugati történetek. Colson Whitehead Harlemi kavarás. Viola Szandra Használt fényforrások. Kerry Fisher Nem titok, amit ketten tudnak. Kay Bratt Varázsolj haza! Maylis De Kerangal Hozzuk rendbe az élőket.

Aranykakas 2 2 Juan Rulfo. Juan Rulfo további könyvei. Akik ezt vásárolták, vettek még.