Konyv: A felugyelo es a csend


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 536247267
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,25

MAGYARÁZAT:

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker.

Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses. Full text of " A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora " See other formats az engectelyt se feledie otthow. Csak elfifizeto'k r6sz6re: 80— ig. Boda Sandor dr. Csak eltifizetok r£sz6re: 20 — ig. A hajmdsteH egy stages hdldzathoz iartozd kozponi: Hajmdskiri-tdbor, Allamvasutak, m.

Csak elofizetfik rB6re : 20— ig. Csak elfifizetGk r6sz6re : 20— ig. Bloch testverek gabona- 6s term6nyTigynek36g 10 Boros Maud kereskeclo 8 Csenddrltrs, m. Caak elflfizerdk r6sz6re: 20— ig. Csendortfrs, m. Csak elCfizeto'k r6sz6re: 20 — ig. Csanady Sandor dr. Miskolei vi II times ffzemei, kirendeltsege 6 Simon Jen5 dr. Addhlvatal, m. Allomasl0n8ks6g H Banda Istvan dr. Csak elflfizelflk r6sz6re: 20— ig. Csak el6fizetok r6sz6re : 20— ig. Gsenddrs6g, m. Csak elofizetok r6sz6re : 20 — ig.

Balogh Ferenc r. Vasarnap es H6tkonnap: flnnepnap: 8— ig, 8— lt-iff, 14— ig. Csak elflfizetflk resz6re: 20— ig. Honved sitanlolyam, m. Vasarnap 6s B6tkflzn«p: finnepnap: ig, 8-ll-ig, 14— ig. Csak elfifizetOk r6szere : 20— ig. Csenddrttrsj nt. Csak elOfizetOk rfiszere: 20— ig.

Aszlo dr. Vasarnap 6s v. Csak elflfizetfik reszere: 20— ig. Csak el6fizet6k reKdre: 20— ig. A hartai egyseges hdldzatba tartozik meg: Allatwpuszta. Caak elftfleetfik r6sz6re: 20— ig. Csend6rttrs parancsnoksAg, m. Nyilvdnos tdvbeszdld dllomdsok: t. Hivatalos 6rdk: Ig. Urassalko- vicb-iit Baro flat- vany Bandor-n 15 AtzeJ Bela all. Nadasdy Tamas-u. Zaiesky Imre-n. Ocskay-ut Ogyved laJcasa. Kossnth- t6r 6 2 Gergely FerenenA «zv. Csatafy-n Ugyveieto kflz- s6gi orvos, Iskola-n.

Nadasdy Tamas-n Koasuth-tir 7. Kossntb-tfr 7. Fflnelet, lroda, Kossnth-t6r 1. Kossuth ter 2. Jrgyzti tf Penztar 75 Krteger B6Ia fuszer- csemege- es vi d am kereskedese. Gveges 08 kepkeretezo, Bar6 Hatvany Bandor-M. Kossuth-ter Pal Kok ig. Grasualkovloh- a 8tf. Horvath Mlhaly-u: KelvetRli osztaly Fin6ks6g, Hatvan 1. Bar6 Hatvany Sandor- q. I Reicbmann Tlvadar all. P16banla,KosButh- ter 6. T 89 fuvaroR, Rnsznyak Tiber oipfl- es dlvat- arnkeresfe. Horvath Mihaly-u, V Kos«uth-t6r Rak u'iit-u. Rakucsi-tit Tazson Janos dr.

It 59 W6ber Janos dr. Vasaruap es finuepnap:. Allamvasutak dllomasftf- n«ks6ge,m. Allamvasutak allomasfoV noksege, m. Mlkd Geza dr. K'xpuHitvr, He ry«Hlialom Csak elflfjzetflk r6sz6re: 20 — ig. Arz Roderlk gr61, Vasogerszeg 7 Bernath Imre dr. Vasarnap 6s H6tkoz 0a p: finnepnap : 8— ig", 8— Jl-ig.

Csak eldfizetfi]c,i-6szdre' 20 — 31 -ip Bel lovlcs Istvan, hentesmeater 5 Centgral Karolyne m. Rsak elfifizetok W;sz6ro: 20— 2i-ig. CzIVfra Kalmanne dr. Iiegy- kfizkov. Csak elCfizetok r6sz6re : 20— ig. Babal Bay Bertalan ny. Vasarnap 6s unnepnap: -ig, 14— ig. Caak elOflzetok r6sz6re: 20— ig. Benke J6zsef ref. Csak elfifizetfik r6sB6re: 20— ig. A kecskemiti egysiges hdld- zathoz tartozik mig: Agasegyhdza, Bugacmonos- tor, Felsdszentkirdly, Kiilso- balldszog, Kimyir, Kohdry- major, Lakitelek.

Farkas Bela dr. Helv6cia, lisd a kecakem6ti elofizet6k klizbtt.

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker.

Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses. JBoUi ara kotve : 2 frt 20 kr. Hibua so nepenjieT'ib : 2 30 jí. IV JII0.

T- Kosajrn ch, Taft o6bi bb hbômb 6mjim 11 totm CHona, nim. Ez a korili é ny engemet arra birtliogy a pályamii ideiglenes elószavá- ban foglalt harmadík czélt elejtsem, és csupán a két el- sónek kidolgozását tegyem feladatom tárgyává.

A pálya- mu írásakor ugyanis liáimas czélt tiiztem volt magani elé, u. Mu x au. Khcbb Hatodik ki- adás. A vallás- és kôzoktatási ministerium áital a rutén népiskolák számára kiadott tôbb kônyv. Lutskay Mihály. Grammatiea slavo-ruthena etc.

Ogonovszkij Emil : Studien auf dem Gebiete der ruthe- nischen Sprache. Lemberg 1S Oszádczá M. Lemberg Drágománov M. Kijev r Party cMj Emil : Deutsclx- rutlienisches Handworterbucli. A szóbeli források a szer- zónek a rutén nép kôzt kií- lônbôzó idôben és vidékeken átélt éleményeibôl kerultek ki.

A templomi szláv nyelv szavai a leginkább használt rituális konyvekbôl, minók az evangelium, apostolok csele- kedetei és a zsoltáros konyv, I kerultek ki. PycBKHft H. Cana ra Ka ne HOBa. A ki ôsszehasonlítja a ru- tén szavakat az orosz szavak- kal, egyszeri bepillantás után konnyen juthat azon ered- ményre, liogy a rutén nyelv j szókincse annyira megegyez az orosz nyelv szókincsével, liogy nem is tekinthetô kulim nyelvnek, hanení csak az orosz nyelv tájszóldsának. Es ez a nézet nem is új.

Wien Cece ohb ipLieomb Bejni- Itoe C. TO- rutének kozt nagyon sokan vallják es terjesztik azt. Igy állván a dolog, nem lesz fôlôsleges e kérdést ki- merítoen tárgyalva bebizo- nyítani, liogy a rutén nyelv- nek éppen annyi joga van, mint bármely más szláv nyelv- nek, hogy mint ônálló nyelv szerepeljen. A nyelvek osztályozásában illetékes a nyelvész, a torte- netíró és a nép. Lássuk bát, mit monda- nak a nyelvészek. PyobrIj iiHcarejik y Poccíh, M.

UoTeÓHM Die Deutsche Sprache, Stutt- gart. Málinovszki Xav. Az oroszországi kis-oroszok, MákszimovicsPotebnyá és Zsiteczkij alapos munkákban min den kétséget kizárólag mutatják ki a kis-orosz vagy rutén nyelv ônálló voltát. KbhtkmMapito Bobhorb, II. ÁyaRafi n A. Fordnljunk a torténelem- hez! Tomb nepBbii. Szentpétervár Azonban halljnk Koszto- márovot! Ha az elsô XIV pyccKaro napoja.

Ao cíix'í, nopx He planina oKOHxaxe. Eddig még nincs eldôntve, vajjon az orosz ruszj név a Balti ten- ger mellól bevándorolt és a déloroszok egy ága koze le- telepedett idegenek által ke- rult-e hozzánk, avagy mint azt némely tudósok leginkább! Annyi bizóny os, bogy a XI. A megvakitott Yaszilyko kozôl- ve szándékait a hozzá kuldott Yaszilijjal, azt beszéli, hogy boszut akar állni a lengyele- ken az orosz fôldért, és e név alatt nem Kijevet érti, hanení azt a foldet, a mely xitóbb Yeres-Oroszország név alatt lett ismeretes.

A rosztov-szuz- dáli teriileten a XII. Szorosabb érte- lemben véve a dolgot ez a név etnográfiai neve levén a déloroszoknak, megkulonbôz- tette óket a tobbi szlávoktóL Azon apróbb elnevezések, nie- lyeket a krónikás az elôszó- j ban felsorolt. Az orosz néy a jelenlegi délorosz nép iitán átment az idegenekhez is, és ôk nem a jelenlegi Oroszor- szág szláy torzseinek ôsszesé- gét kezdték illetni orosz név- vel, hanení csupán Oroszor- j szág délnyugatát, a nielyet a!

Es ez az el- nevezés igy szállt rä a késôbbi j idôkre is. Midôn a lôkés, me- XVI ckoi'o. Koraa to. B t XV irfcKk pa3:iH l ia. Novgorod, a moszkvai állam, Litvánia és Rnszj Oroszor-! Keleten ugy fogták fôl az orosz nevet, mint az elágazott és részekre darabolt kôzôs szláv családhoz való tartozást, mig délnyuga- ton ez a név csupán a dél- nyngati család tnlajdonát ké- pezte.

Minthogy a tertilet egyesítése kôzos dolog volt, azért a régi név, mely a régi idóben az egész fôderácziót jelentette, nemzeti neve Ión a keleti Oroszország- nak is, mibelyest a kôzos vo- nások elnyomták az egyéniek ŕejlódését, melyekre nézve Oroszország nevéhez ósidótól fogva a kôzos, az egyenlítgetó és ôsszesító név fuzôdôtt. Mi- kor aztán a kulônbôzó teru- letekbôlmegalakult a moszkvai államoroszszá keresztelése kônnyen ment végbe, a meny- nyiben az azt képezô nép el- tulajdonította magának a már elôbb ismert nevet és az áta- lános jegyekbol átvitte azt inkább belyi és egyéni je- gyekre.

IV- nyugati népnek. A délnyugoti nép ekkor mintegy név nél- kúl maradt ; helyhez kotott egyéni neve, a melylyel más népek csak mint kôzôssel él- tekugyanazzá lett e más népnél, a mije volt neki az- elótt. A délorosz néptôl tehát szinte elragadták vezetékne- vét.

Szerepet kellett cserélni megfordítva is. Yalamint az észak-keleti Oroszország liaj- danán csak átalánosságban bírta az Oroszország nevet, egyénileg pedig saját neve volt neki : ugy most a délorosz nép csupán átnlános szem- pontból volt nevezlretó orosz- nak, egyénileg pedig új név ntán kellett látnia.

Ellenben Nyugaton. Y eres-Oroszország- ban, hol az orosz nemzetiség idegen nemzetiségekkel állt szemben, egészen természetes volt, hogy egyénileg is meg- tartsa régi nevét ; a galicziai veres-orosz tehát azért maradt meg továbbra is orosznak, ruszinnak, mert osszeiitkôzése volt a lengyelekkel. Tn ero cb HapoftOMB, y cbohb uihmb hmb pyccnoe. MaHHoe bb noc- orosz világgal val ó régi viszo- nyára emlékeztették. Mindez arra szolgált, hogy megóvja ót az idegen elemek eltôrléssel fenyegetó tôrekvései ellen.

Ott azonban, a hol ugyanezen nemzetiség az északi és keleti j orosz nemzetiséggel utkbzôtt ôsszeott az orosz névnek egyéni szenipontból véve nem volt értelme, niert hiszen a déli orosznak nem kellett vé- delmeznie létének azon kozos ismerteto jegyeit, a melyek ôt nem ho gy elválasztották volna, hanem egyesítettek az orosz nevet eltnlajdonított néppel.

Itt tehát az orosz nevet okvetetleniil olyannal kellett felcserélni, a mely a j keleti Oroszországtól való kii- I lônbôzés és nem hasonlóság jegyeit foglaljamagában. Hyen nemzeti név sok akadt, de egy sem volt kielégító, talán a z ér t, hogy a nemzeti ontudat nem fejlódott ki teljesen.

Igy lépett fel a XYII. Tomb nepBHH. És mint vélekedik a n é p? A ki megŕordult a mi rutén pórnépiink kôzt, az jól tudja, hogy ez a nép ruszin - rusz - nák - és rusznyálc- nak vallja magát, az oroszt pedig mász- kály- nak nevezi, és a vele való rokonságot is tagadja. Ctalicziában ugy a pórnép, mint az értelmiség nagyrésze ugyanazt tartja. Egyediil mi galicziaiak va~ gyunk oroszok On nem is beszél orosz, hanení, orosz- országi nyelven On nem tudja nyelvunket.

I e honnét van az, kérd- lietni, liogy a rutén és az orosz nyelv szókincsében olyan feltunó a rokonság? Erre megfelel a torténelem. Mikor Kijev Moszkva uralma alá kerult, a kijevi irodalmi nyel- vet, az az a kis-orosz rutén irodalmi nyelvet, mely sokkal jobban volt kimuvelve, mint Moszkva ííyelveátvette a hódító, ôsszekeverte a saját dialektusával és a templomi szláv nyelv velrányomta a moszkovitizmus bélyegét : és ezzel készen lett az orosz nyelv.

Hogy pedig a kis-orosz nyelv ne versenyezhessen a nagy-orosz nyelvvel, az orosz kormány Nagy Péter óta rend- szeresen nyomtaazt; az ban kiadott czári rendelet szerint pedig kulfôldi rutén munkát Oroszországba belioz- ni, rutén munkákat, szmda- rabokat és hangj egy eketnyom- tatni — szigoruan tilos. De a hasonlóság még igy is jobbadán a Mirásra é s nem a Iciejtésre vonatkozik.

Uô Eoiopim jkiibb y XVI. Ez a név nagyon régi. Már Thuróczi, Kézai, Mark élnek vele, és Anonymusnál találunk ilyen kifejezéseket:. Bohorics Ádám, a legré- gibb szláv nyelvészélt a XVI.