Konyv: A fekete szemu szoke E-KONYV


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 397811965
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,16

MAGYARÁZAT:

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest.

Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses.

JBoUi ara kotve : 2 frt 20 kr. Hibua so nepenjieT'ib : 2 30 jí. IV JII0. T- Kosajrn ch, Taft o6bi bb hbômb 6mjim 11 totm CHona, nim. Ez a korili é ny engemet arra birtliogy a pályamii ideiglenes elószavá- ban foglalt harmadík czélt elejtsem, és csupán a két el- sónek kidolgozását tegyem feladatom tárgyává. A pálya- mu írásakor ugyanis liáimas czélt tiiztem volt magani elé, u. Mu x au. Khcbb Hatodik ki- adás.

A vallás- és kôzoktatási ministerium áital a rutén népiskolák számára kiadott tôbb kônyv. Lutskay Mihály. Grammatiea slavo-ruthena etc. Ogonovszkij Emil : Studien auf dem Gebiete der ruthe- nischen Sprache. Lemberg 1S Oszádczá M. Lemberg Drágománov M. Kijev r Party cMj Emil : Deutsclx- rutlienisches Handworterbucli.

A szóbeli források a szer- zónek a rutén nép kôzt kií- lônbôzó idôben és vidékeken átélt éleményeibôl kerultek ki. A templomi szláv nyelv szavai a leginkább használt rituális konyvekbôl, minók az evangelium, apostolok csele- kedetei és a zsoltáros konyv, I kerultek ki. PycBKHft H. Cana ra Ka ne HOBa. A ki ôsszehasonlítja a ru- tén szavakat az orosz szavak- kal, egyszeri bepillantás után konnyen juthat azon ered- ményre, liogy a rutén nyelv j szókincse annyira megegyez az orosz nyelv szókincsével, liogy nem is tekinthetô kulim nyelvnek, hanení csak az orosz nyelv tájszóldsának.

Es ez a nézet nem is új. Wien Cece ohb ipLieomb Bejni- Itoe C. TO- rutének kozt nagyon sokan vallják es terjesztik azt. Igy állván a dolog, nem lesz fôlôsleges e kérdést ki- merítoen tárgyalva bebizo- nyítani, liogy a rutén nyelv- nek éppen annyi joga van, mint bármely más szláv nyelv- nek, hogy mint ônálló nyelv szerepeljen. A nyelvek osztályozásában illetékes a nyelvész, a torte- netíró és a nép. Lássuk bát, mit monda- nak a nyelvészek. PyobrIj iiHcarejik y Poccíh, M.

UoTeÓHM Die Deutsche Sprache, Stutt- gart. Málinovszki Xav. Az oroszországi kis-oroszok, MákszimovicsPotebnyá és Zsiteczkij alapos munkákban min den kétséget kizárólag mutatják ki a kis-orosz vagy rutén nyelv ônálló voltát. KbhtkmMapito Bobhorb, II. ÁyaRafi n A. Fordnljunk a torténelem- hez! Tomb nepBbii. Szentpétervár Azonban halljnk Koszto- márovot! Ha az elsô XIV pyccKaro napoja. Ao cíix'í, nopx He planina oKOHxaxe. Eddig még nincs eldôntve, vajjon az orosz ruszj név a Balti ten- ger mellól bevándorolt és a déloroszok egy ága koze le- telepedett idegenek által ke- rult-e hozzánk, avagy mint azt némely tudósok leginkább!

Annyi bizóny os, bogy a XI. A megvakitott Yaszilyko kozôl- ve szándékait a hozzá kuldott Yaszilijjal, azt beszéli, hogy boszut akar állni a lengyele- ken az orosz fôldért, és e név alatt nem Kijevet érti, hanení azt a foldet, a mely xitóbb Yeres-Oroszország név alatt lett ismeretes. A rosztov-szuz- dáli teriileten a XII. Szorosabb érte- lemben véve a dolgot ez a név etnográfiai neve levén a déloroszoknak, megkulonbôz- tette óket a tobbi szlávoktóL Azon apróbb elnevezések, nie- lyeket a krónikás az elôszó- j ban felsorolt.

Az orosz néy a jelenlegi délorosz nép iitán átment az idegenekhez is, és ôk nem a jelenlegi Oroszor- szág szláy torzseinek ôsszesé- gét kezdték illetni orosz név- vel, hanení csupán Oroszor- j szág délnyugatát, a nielyet a! Es ez az el- nevezés igy szállt rä a késôbbi j idôkre is. Midôn a lôkés, me- XVI ckoi'o.

Koraa to. B t XV irfcKk pa3:iH l ia. Novgorod, a moszkvai állam, Litvánia és Rnszj Oroszor-! Keleten ugy fogták fôl az orosz nevet, mint az elágazott és részekre darabolt kôzôs szláv családhoz való tartozást, mig délnyuga- ton ez a név csupán a dél- nyngati család tnlajdonát ké- pezte.

Minthogy a tertilet egyesítése kôzos dolog volt, azért a régi név, mely a régi idóben az egész fôderácziót jelentette, nemzeti neve Ión a keleti Oroszország- nak is, mibelyest a kôzos vo- nások elnyomták az egyéniek ŕejlódését, melyekre nézve Oroszország nevéhez ósidótól fogva a kôzos, az egyenlítgetó és ôsszesító név fuzôdôtt. Mi- kor aztán a kulônbôzó teru- letekbôlmegalakult a moszkvai államoroszszá keresztelése kônnyen ment végbe, a meny- nyiben az azt képezô nép el- tulajdonította magának a már elôbb ismert nevet és az áta- lános jegyekbol átvitte azt inkább belyi és egyéni je- gyekre.

IV- nyugati népnek. A délnyugoti nép ekkor mintegy név nél- kúl maradt ; helyhez kotott egyéni neve, a melylyel más népek csak mint kôzôssel él- tekugyanazzá lett e más népnél, a mije volt neki az- elótt. A délorosz néptôl tehát szinte elragadták vezetékne- vét. Szerepet kellett cserélni megfordítva is. Yalamint az észak-keleti Oroszország liaj- danán csak átalánosságban bírta az Oroszország nevet, egyénileg pedig saját neve volt neki : ugy most a délorosz nép csupán átnlános szem- pontból volt nevezlretó orosz- nak, egyénileg pedig új név ntán kellett látnia.

Ellenben Nyugaton. Y eres-Oroszország- ban, hol az orosz nemzetiség idegen nemzetiségekkel állt szemben, egészen természetes volt, hogy egyénileg is meg- tartsa régi nevét ; a galicziai veres-orosz tehát azért maradt meg továbbra is orosznak, ruszinnak, mert osszeiitkôzése volt a lengyelekkel.

Tn ero cb HapoftOMB, y cbohb uihmb hmb pyccnoe. MaHHoe bb noc- orosz világgal val ó régi viszo- nyára emlékeztették. Mindez arra szolgált, hogy megóvja ót az idegen elemek eltôrléssel fenyegetó tôrekvései ellen. Ott azonban, a hol ugyanezen nemzetiség az északi és keleti j orosz nemzetiséggel utkbzôtt ôsszeott az orosz névnek egyéni szenipontból véve nem volt értelme, niert hiszen a déli orosznak nem kellett vé- delmeznie létének azon kozos ismerteto jegyeit, a melyek ôt nem ho gy elválasztották volna, hanem egyesítettek az orosz nevet eltnlajdonított néppel.

Itt tehát az orosz nevet okvetetleniil olyannal kellett felcserélni, a mely a j keleti Oroszországtól való kii- I lônbôzés és nem hasonlóság jegyeit foglaljamagában. Hyen nemzeti név sok akadt, de egy sem volt kielégító, talán a z ér t, hogy a nemzeti ontudat nem fejlódott ki teljesen.

Igy lépett fel a XYII. Tomb nepBHH. És mint vélekedik a n é p? A ki megŕordult a mi rutén pórnépiink kôzt, az jól tudja, hogy ez a nép ruszin - rusz - nák - és rusznyálc- nak vallja magát, az oroszt pedig mász- kály- nak nevezi, és a vele való rokonságot is tagadja. Ctalicziában ugy a pórnép, mint az értelmiség nagyrésze ugyanazt tartja. Egyediil mi galicziaiak va~ gyunk oroszok On nem is beszél orosz, hanení, orosz- országi nyelven On nem tudja nyelvunket.

I e honnét van az, kérd- lietni, liogy a rutén és az orosz nyelv szókincsében olyan feltunó a rokonság? Erre megfelel a torténelem. Mikor Kijev Moszkva uralma alá kerult, a kijevi irodalmi nyel- vet, az az a kis-orosz rutén irodalmi nyelvet, mely sokkal jobban volt kimuvelve, mint Moszkva ííyelveátvette a hódító, ôsszekeverte a saját dialektusával és a templomi szláv nyelv velrányomta a moszkovitizmus bélyegét : és ezzel készen lett az orosz nyelv.

Hogy pedig a kis-orosz nyelv ne versenyezhessen a nagy-orosz nyelvvel, az orosz kormány Nagy Péter óta rend- szeresen nyomtaazt; az ban kiadott czári rendelet szerint pedig kulfôldi rutén munkát Oroszországba belioz- ni, rutén munkákat, szmda- rabokat és hangj egy eketnyom- tatni — szigoruan tilos.

De a hasonlóság még igy is jobbadán a Mirásra é s nem a Iciejtésre vonatkozik. Uô Eoiopim jkiibb y XVI. Ez a név nagyon régi. Már Thuróczi, Kézai, Mark élnek vele, és Anonymusnál találunk ilyen kifejezéseket:. Bohorics Ádám, a legré- gibb szláv nyelvészélt a XVI.

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest.

Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses.

Tizenegyedik fejezet Tizenkettedik fejezet Utoszo Telegdi Polgâr Istvân 3 Elso fejezet Italo Calvino uj regenyet, a Ha egy teii ejszakân egy utazo-t kezded eppen olvasni. Engedd el magad. Szedd ossze magad. Szâmuzzel most minden egyeb gondolatot. Hagyd, hogy kornyezeted, a vilâg, semmive vâljek. Legjobb, ha becsukod az ajtot; odaât, a mâsik szobâban mindig be van kapcsolva a teve. Ne zavarjatok!

Helyezkedj el a leheto legkenyelmesebben; ulj, heveredj, fekudj, gbmbblybdj bssze. Fekudj hanyatt, hasmânt, az oldaladra. Karosszekbe, dfvânyra, hintaszekbe, nyugâgyba, zsâmolyra. Fuggbâgyba, ha van fuggoâgyad. Âgyra, hât persze, vagy âgyba. Fejre is âllhatsz, mintha jogâznâl. Fordftva tartva a kbnyvet, termeszetesen. Valo igaz, az eszmenyi helyzetet nem sikerul megtalâlni az olvasâshoz. Valamikor âllvâny elott âllva olvastak.

Az emberek megszoktâk az âlldogâlâst. Az meg senkinek se jutott eszebe, hogy lohâton olvasson; pedig, ugye, most vonzonak tetszik az otlet: nyeregben ulve olvasni A lâb a kengyelben - ez igazân kenyelmes helyzet lehetne az olvasâshoz; igen, a lâbmegemeles az irodalom elvezetenek elso feltetele. Nos, mire vârsz? Nyujtsd ki a lâbad, rakd pârnâra, kettore akâr, a dfvâny fejreszere, a karosszek karfâjâra, a dohânyzoasztalkâra, az froasztalra, a zongorâra, a foldgombre.

Elobb vesd le a cipod, ha meg akarod tâmasztani a lâbad; ha nem, vedd fel ujra. Most ne maradj fgy, kerlek: egyik kezedben a cipo, a mâsikban a konyv. Âllftsd be a vilâgftâst, hogy ne fârassza a szemed. Erre most legyen gondod, mert alighogy belemerultel az olvasâsba, az isten se mozdit meg tobbe. Ugy csinâld, hogy a konyvlap ne maradjon ârnyekban: szurke alapon a fekete betuk suruje egybemosodik, olyan, akâr egy nepes egercsalâd; de arra is ugyelj, hogy ne essen râ tulsâgosan eros feny, s vissza se verodjon a kegyetlenul feher papfrrol, bele- beleharapva fgy a betuk feketejebe - mintha deli veroben bâmulnâd a szoveget, 4 valahol delen.

Legy elorelâto, vess szâmot mindennel, hogy aztân ne kelljen felbe- szakftanod az olvasâst. Ha dohânyzoi, kezed ugyebe a cigarettât, hamutartot! Mi van meg? Nem kell pisilned? Te tudod. Nem mintha valami kulonlegeset vârnâl eppen ettol a konyvtol. Olyasvalaki vagy, aki elvbol nem vâr tobbe semmitol semmit. Sokan vannak, nâlad fiatalabbak vagy kevesbe fiatalok, akik mindegyre kulonleges elmenyeket vârnak; konyvektol, emberektol, utazâsoktol, esemenyektol, attol, amit a holnap tartogat szâmukra.

Te nem. Te tudod, hogy a legjobb, amit az ember vârhat: meguszni a legrosszabbat. Erre a kovetkeztetesre jutottâl mind az egyeni eletedben, mind az âltalânos, sot vilâgkerdesekben. Es a konyvek? Veluk hânyadân âllsz? Nos, eppen mert minden egyeb teren kizârtad, ugy veled, helyes, ha a konyvek szigoruan kbrulhatârolt vilâgâban nem veted meg a vârakozâsnak ez ifjonti oromet: itt joi is, rosszul is jârhatsz, de a csalodâs kockâzata nem olyan nagy.

Tehât: olvastad valamelyik ujsâgban, hogy megjelent Italo Calvino Ha egy teii ejszakân egy utazo cfmu uj regenye, miutân az fro evekig nem publikâlt semmit. Bementel egy konyvesboltba es megvetted a konyvet. Joi tetted. Mâr a kirakatban fblfedezted a borftot, rajta a keresett cfmet. E lâthato nyomot kovetve odabent a boltban utat tortei magadnak a Meg Nem Olvasott Konyvek suru torlaszai kbzt; a kotetek szemoldokrâncolva neztek reâd a pultokrol es polcokrol, igyekeztek megfelemlfteni.

Gyors ide-oda cikâzâssal szabadulsz, s egy ugrâssal ott teremsz a fellegvârban, ahol mâr vârnak az Ujdonsâgok Melyeknek Szerzoje Vagy Târgya Vonz. Itt, az erod bensejeben is megoszthatod a vedoket, ketfele sorolva oket: a Nem Uj szâmodra, illetve abszolut ertelemben nem uj Szerzok Vagy Temâk Szerinti Ujdonsâgok s a szâmodra legalâbbis Tokeletesen Ismeretlen Szerzok Vagy Temâk Szerinti Ujdonsâgoknak a csapatâra; majd pedig meghatârozhatod, melyik miert vonz az ujnak es nem ujnak vâgyâval es szuksegletevel az ujeval, melyet a nem ujban, s a nem ujeval, melyet az ujban keresel.

Mindez azt jelenti, hogy tekintetedet gyorsan vegigsiklatva a kirakott konyvek cimein, egy halom meg nyomdafestekszagu Ha egy teii ejszakân egyutazofele irânyftottad lepteidet, fogtâl egy peldânyt, s a penztârhoz vitted, biztosftando a tulajdonjogodat felette.

Meg egy teveteg pillantâst vetettel a korbs-kbrul hemzsego konyvekre pontosabban: a konyvek neztek râd tevetegen - a kutyâk bâmulnak fgy ki a vârosi sintertelep 6 ketreceibbl, amikor kivâltani jott gazdâja porâzân elvonulni lâtjâk volt sorstârsukatmajd kileptel a boltbol.

Kulonleges oromot szerez neked a frissen megjelent konyv; te nem egyszeruen egy konyvet viszel most, hanem egy ujdonsâgot, ami lehet akâr csak a friss termek ujdonsâga is; a konyveknek is megvan u maguk hamvas, ifjonti szepsege, mely addig tart, amig a kbnyvtârak hamar bekoszbnto oszeben sârgulni nem kezd a borfto, nem rakodik nemi smog-kosz az elmetszesre, es a sarkoknâl fol nem feslik kisse a gerinc.

De nem, te ujra es ujra azt remeled, hogy az igazi ujdonsâgra leitei, arra, amely leven hogy egyszer ujdonsâg volt, az is marad mindbrbkre. Azt remeled, ha frissiben elolvasod az epp megjelent konyvet, tustent birtokâba kerulsz ennek az ujdonsâgnak, s nem kell tobbe nyomon kovetned, utânaloholnod. Vajon ez az a szerencses eset?

Sosem lehet tudni. Lâssuk, hogy kezdodik. Meglehet, mâr a boltban lapozgatni kezdted a konyvet. Vagy nem tudtâl belelapozni, mert celofan burokban volt? Most ott âllsz a buszban, a tomegben, fel kezzel kapaszkodva, s a szabad kezeddel bontogatni kezded a csomagot; mozdulataid akâr a majome: amikor banânt akar hâmozni, s ugyanakkor az agat sem akarja elengedni.

Vigyâzz, lokdosod a szomszedaidat a kbnybkbddel; kerj bocsânatot legalâbb. Az is lehet, hogy a kereskedo nem csomagolta be a kotetet; tasakban adta oda. Ez egyszerubbe teszi a dolgot. A kocsid kormânyânâl ulsz, piros elott vesztegelsz, eloszeded a konyvet a tasakbol, leszakftod az âtlâtszo burkot, olvasni kezded az elso sorokat.

Tombolo kurtfergeteg zudul râd; zoldre vâltott a lâmpa; akadâlyozod a forgalmat. Lassankent kiegyenesedsz, hâtad mâr a tâmlânak doi, a konyvet az orrod magassâgâba emeled, a szeket a hâtso lâbaira egyensulyozod, kihuzol egy oldalso fiokot a sajât lâbad tâmasztekâul, mert, ugye, a 7 lâb helyzete rendkfvul fontos olvasâs kbzben, kinyujtod szepen, râ az asztallapra, az elintezetlen aktâkra. No de nem gondolod, hogy ez tiszteletlenseg? Termeszetesen nem a munkâd irânyâban senki sem kfvânja szâmon kerni a munkâd hozamât; tetelezzuk fel, hogy hivatali feladatkbrbd szabâlyosan beleilleszkedik ama termeketlen tevekenysegrendszerbe, mely olyan jelentos reszet foglalja el a nemzeti es vilâggazdasâgnakhanem a konyvvel szemben.

De meg rosszabb, ha - akâr kenyszerbol, akâr lelkesedesbol - azokhoz tartozol, akiknek a munka azt jelenti, hogy komolyan kell vegezni, akarva, nem akarva valami szukseges, de legalâbbis nem haszontalan dolgot csinâlni a maguk s nemkulonben a mâsok javâra : akkor a kbnyv, melyet mint valami amulettet vagy talizmânt vittel magaddal a munkahelyedre, idoszakos kfsertesnek vet alâ, esetenkent nehâny pillanatot elcsen figyelmed fo târgyâtol, legyen az elektronikus kârtyalyukaszto, konyhai tuzhely, bulldozerirânyfto- kar vagy felnyitott hasu pâciens a mutoasztalon.

Egyszoval, jobb, ha feken tartod turelmetlensegedet, s vârsz; majd otthon. Most mâr igen, lehet. A szobâdban vagy, bekesseg, nyugalom vesz korul, felutod a kbnyvet az elso lapnâl, nem, az utolsonâl, mindenekelott lâtni akarod, milyen hosszu. Nem nagyon hosszu, szerencsere. A napjainkban frt hosszu regeny alighanem ellentmondâsos: az ido szetrobbant, mi pedig elni is, gondolkozni is csak a repeszdarabjaiban tudunk, melyek mind kulon-kulbn roppâlyân tâvolodnak, s el is tunnek rogton.

Idofolyamatossâgot csupân ama korszak regenyeiben talâlhatunk, melyben az ido âllni mâr nem, s felrobbanni meg nem lâtszott - ez vagy szâz evig tartott, nem tovâbb. Forgatod kezedben a kbnyvet, âtfutod a borfto hâtlapjân es hajtokâjân levb sorokat, csupa âltalânossâg, nem tudsz meg belble sokat. Jobb fgy, ez a szbveg nem akar tapintatlanul fblebe helyezkedni annak, amit majd a kbnyv kell, hogy kbzbljbn, amit neked kell kipreselned belble, akâr sok lesz az, akâr keves.

Mindenesetre ez a lapozgatâs, az elolvasâs elbtti beleolvasâs hozzâtartozik az uj kbnyv brbmehez; de mint minden elbelvezetnek, ennek is megvan az optimâlis idbtartama, amivel szâmolni kell, ha az ember azt akarja, hogy az aktus betetbzesenek, vagyis a kbnyv olvasâsânak tartalmasabb elvezetehez Ibkjbn. Folkeszultel arra is, hogy folismered a szerzo sajâtos, osszeteveszthetetlen hangjât. Egyâltalân nem ismered fol. De hât - gondolj csak bele ki mondta valaha is, hogy ennek a szerzonek osszeteveszthetetlen a hangja?

Epp ellenkezoleg, tudvalevo, hogy konyvrol konyvre sokat vâltozik. Itt azonban, ugy tetszik, semminek sincs koze ahhoz, amit eddig frt, legalâbbis az emlekezeted szerint. Lâssuk csak. Meglehet, az elejen kisse elbizonytalanodsz; mint amikor olyasvalaki mutatkozik be neked, akinek a nevevel mas arcot azonosftottâl addig, s hiâba probâlod osszhangba hozni a lâtott vonâsokat az emlekezetedben elokkel.

De aztân csak olvasol tovâbb, s ekkor eszreveszed, hogy a konyv mindenkeppen olvasâsra kesztet, fuggetlenul attol, amit a szerzotol vârtâl - maga a konyv kelti fol az erdeklodesedet, sot, ha meggondoljuk, jobban orulsz, hogy fgy van, hogy olyasmivel talâlod magad szemtol szembe, amirol meg nemigen tudod, hogy micsoda.

Vasuti bufe illata lengi ât az âllomâsszagot. Valaki benez a pârâs ablakon, majd benyit az uvegajton; bent is kodos minden, rovidlâto lâthatja fgy a vilâgot, vagy akinek korom hullott a szemebe. Oreg vonat ablakainak pârâja bonţja a konyv lapjait, a mondato- kon fustfelho lebeg. Esos este; a ferfi belep a bufebe; kigombolja âtnedvesedett, gozolgo kabâtjât; futty harsân az esotol csillogo, vegtelenbe veszo sfnek folott.